YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
07.12.2023

ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 07.12.2023
Bitiş : 28.12.2023

Eğitim Yeri :

Online - Uzaktan Eğitim

Eğitim Süresi :

4 Hafta

Toplam Ücret:

1.600 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

ÖNEMLİ! Bu eğitim uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Tel:0212 383 31 45  - E-posta: sem@yildiz.edu.tr 

ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİCİ EĞİTİMİ

Genel Açıklama

Okullarda öğretilen kitaplarla sınırlandırılmış bilim klasik yaklaşımlardan oluşmaktadır. Bu nedenle çocuk ve gençlerde, toplumsal düzeyde varolan durumu farketme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin sorunları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, insan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme, eleştirel düşünme gibi becerilerin kazandırılması önemlidir. Bu nedenle bu becerileri ortaya çıkarma ve keşfetme yolunda çocuklarla felsefe eğitimi yapabilecek eğiticiler yetiştirmeyihedefleyen konuları içermektedir.

Bu programı tamamlayan katılımcılar için şu beceriler hedeflenmektedir:

 1. Felsefi Kavram ve Bilgi Edinimi
 2. Akıl Yürütme Sorgulama Argümantasyon
 3. Analitik Düşünme
 4. Eleştirel Düşünme
 5. İfade ve Yazma Becerisi
 6. Felsefi Okuryazarlık
 7. Özgün Fikirler Üretme
 8. Çocuklarla Felsefe Yapabilme Becerisi

Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?

Çocuklar felsefe yapma pratiğine sahip olmasalar da hepsinin bunu yapma kapasitesi vardır. Ayrıca felsefe yapmakla felsefe tarihini öğrenmek aynı şey değildir. Felsefe tarihi öğrenmeden felsefe yapmayı öğrenmek mümkündür ama bunun için mutlaka pratik yapılması gereklidir. Bütün çocuklar epistemolojik ve metafizik fikirleri evirip çevirebilir, fikirler üretebilirler. Bu bölümde akademik olmayan ortamlarda felsefi diyaloğu ortaya çıkarma yöntemlerinden bahsedilecektir. 

Çocukların Felsefi Sorgulama Yapmaları Ne İşlerine Yarar?

 • Çocuklar becerikli dinleyiciler olurlar.
 • Sabrı öğrenirler.
 • Dikkatleri gelişir.
 • Hafızaları gelişir.
 • Felsefe yapmasının, matematik ve dilde sağladığı faydanın derslerdeki performansa olumlu etkisi
 • Hem ahlaki erdemlerin hem bilişsel becerilerin gelişimi
 • Kendi fikirlerini sunma
 • Başkalarına saygı duyma
 • Demokratik ve etkin vatandaş olma

Felsefi Bir Diyalogda Olması Gerekenler Nelerdir?

 • Felsefi içerik
 • İki ya da daha fazla farklı felsefi fikir
 • Birbirine zıt felsefi fikirler
 • Fikirleri desteklemek için sunulan argümanlar
 • Fikirlerin ve argümanların hareketi ve gelişimi

İyi Yaşam Nedir? Empati Kurma Becerisi Nasıl Kazanılır?

“İyi bir yaşam” deyince ne anlaşılmaktadır? Maddi ve manevi bakımdan yaşamın nitelikleri karşılaştırılır. Öncelikleri konusunda karar verme becerisi geliştirilir. Tartışma diyalogları süresince başkasını anlama, saygı duyma, dinleme gibi etkinliklerle empati kurma becerilerini geliştirir.

Eleştirel Düşünme Becerilerini Teşvik Etme Nasıl Yapılmalıdır?

Çocuklar yaşıtlarıyla birlikte farklı görüşleri tartışarak, felsefi problemler karşısında kendi düşüncelerini gerekçelendirerek eleştirel ve sorgulayıcı nitelikte yargılarda bulunmayı öğrenirler.

Programa katılanlar ayrıca aşağıdaki felsefi tartışmalarda kullanılan Yöntemleri nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

Nelson’un Sokratik Metodu

Nelson’a göre Sokratik Metod felsefeyi öğretme sanatı değil, felsefe yapmayı öğretme sanatıdır. Filozoflar hakkında bilgi verme değil öğrencileri filozof yapma sanatıdır. Nelson için, gündelik gerçek deneyimler, birinin montuna bakmak gibi felsefe yapmanın bir nesnesi olmalıdır, çünkü felsefe, felsefi hakikatin yer aldığı bu deneyimlere ilişkin kavrayışımızın içindedir.

McCall’un FST Metodu

FST akıl yürütme yapısında kullanılan “Katılıyorum/katılmıyorum çünkü…” , “çocukların kendi argümanlarını başka çocukların argümanlarıyla mantıksal bir ilişkiye yerleştirmeleri için düzenlenmiştir”. Amaç, diğerlerinin fikirlerini ve argümanlarını dinlemek, sunulan argümanlara veya bakış açıları arasındaki ilişkileri belirgin kılmak, argümanları-karşı argümanları sınamak, gerekçeler sunmak ve öne sürülen gerekçeleri değerlendirmektir.

Lipman’ın P4C Programı

P4C programlarının temeli John Dewey’in pragmatik felsefesine dayanır. Dewey insanın çevreyle etkileşime geçtiğinde çevreyi dönüştürdüğünü ileri sürmekte ve bu yüzden sabit bir bilgi olmadığını, tersine sürekli dönüşen bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu doğrultuda Lipman da çocukların anlamın ortak yaratıcıları olmalarıyla ilgili demokratik pratik üzerine vurgu yapar. Lipman’ın P4C uygulamasında anlamın yapılandırılması önceliklidir.

P4C’ye SAPERE Yaklaşımı

SAPERE’nin yaklaşımı doğrudan felsefi meseleler hakkında tartışma başlatacak hikayeler, şiirler veya filmlerden bazı bölümler üzerine felsefi diyaloglar kurmaya odaklanıyor. Amaç çocukların akıl yürütmesine, soru oluşturabilmesine ve bu soruları sorabilmesine, yapılandırıcı tartışmalara katılabilmesine ve argüman geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Rehberli Sokratik Tartışma Programı

Rehberli Sokratik Tartışma dizisi okul öğrencileri ve öğretmenlerine rehberlik sağlaması için 8 ders kitabını içerir. Öğrenciler bu programda felsefi kavramları, akıl yürütmeyi ve felsefi düşünme ve diyalogda yetkin olunabilmesi için gereken iş birliğine dayalı becerileri tanıtan ders kitaplarını takip ederek ilerler. Her kitabın ana merkezi öğrencilerin günlük ortamlarında tanıyabilecekleri felsefi kavramlar, fikirler ve bilmecelerden oluşan bir hikayedir.

Eğitim içeriği ulusal ve uluslararası literatür incelenerek hazırlanmıştır.

“Çocuklarla Felsefe Eğitimi” çocukların akıl yürütme yapılarını inşa etmelerine destek olma, eleştirel ve yaratıcı düşünmelerini sağlayarak görüşlerini gerekçelendirmeyi öğretme, tartışma yoluyla düşüncelerini ifade etme ve başkalarını anlama, demokratik ve etkin bir vatandaş olarak sorgulayıcı bir düşünüm gerçekleştirmek amacıyla her yaştan çocuğun felsefe yapabileceğini ortaya koyma bakımından okul öncesi eğitimcilerinden yükseköğretim eğiticilerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

Çocuk ve gençlere yönelik felsefe eğitimi verebilecek Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji mezunları, Eğitim fakültesi mezunları ve felsefeye ilgili tüm lisans mezunları hedef kitleyi oluşturmaktadır.

En az önlisans ve lisans mezunları veya önlisans ve lisans eğitimine devam edenler bu eğitime katılabilirler.

Eğitim süresince başarı kriterlerini sağlayan kursiyerlere Yıldız SEM tarafından "ÇOCUKLARLA FELSEFE EĞİTİCİ EĞİTİMİ" sertifikası verilecektir.

Eğitim faaliyetleri uzaktan öğretim yöntem ve teknikleri kullanılarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS/LMS) alt yapısı içerisinde internet tabanlı olarak gerçekleştirilecektir.

Eğitim dokümanları; video ve ders notlarından (pdf, ppt, uygulama verileri) oluşmaktadır. Haftada 60 dakika internet üzerinden sanal sınıf aracılığı ile hoca ve öğrencinin bir arada olacağı 2 ders yapılacaktır.

Sanal sınıf dersleri eğitimin ilk ve son haftasında, belirlenen günlerde saat 19:00'dan sonra yapılacaktır. Tamamlanan sanal sınıf dersleri sonradan izleyebileceğiniz şekilde Öğrenme Yönetim Sistemine video olarak yüklenecektir.

Eğitim içeriği, örgün (yüz yüze) kurslarda verilen 20 saatlik eğitime denk gelmektedir.

Eğitim İçeriği

Hafta 1

 • Giriş Dersi – Sanal Sınıf  (60 dk)
 • Çocuklar Felsefe Yapabilir mi?
 • Çocukların Felsefi Sorgulama Yapmaları Ne İşlerine Yarar?
 • Felsefi Bir Diyalogda Olması Gerekenler Nelerdir?
 • İyi Yaşam Nedir? Empati Kurma Becerisi Nasıl Kazanılır?
 • Eleştirel Düşünme Becerilerini Teşvik Etme Nasıl Yapılmalıdır?

Hafta 2

 • Çocuklarla Felsefi Tartışmalarda Yöntemler
 • Nelson’un Sokratik Metoduyla Felsefe Yapma
 • McCall’un FST Metoduyla Felsefe Yapma
 • Lipman’ın P4C Programıyla Felsefe Yapma
 • P4C’ye SAPERE Yaklaşımıyla Felsefe Yapma
 • Rehberli Sokratik Tartışma Programını Özümseme

Hafta 3

 • Her Yaştan Çocuklarla Felsefi Sorgulama
 • Okul Öncesi Çocuklarla Felsefe Nasıl Yapılır?
 • İlk ve Ortaokul Çocuklarıyla Felsefenin Etkililiği
 • Lise ve Yetişkinlerle Felsefe Yoluyla Analitik Düşünme Nasıl Gelişir?
 • Çocuk Edebiyatını Kullanmanın Felsefi Düşünmeye Katkısı
 • Hikâye ve Masallardan Yola Çıkarak Felsefi Düşünmeyi Teşvik Etme
 • Metinler Üzerine Konuşma ve Yorum Yapma

Hafta 4

 • Kendi Hikayelerini Oluşturma ve Üzerinde Tartışma
 • Dramayla Felsefe
 • Örnek Olayları Canlandırarak Davranışları Sorgulama
 • İkilem Durumlarını Canlandırarak Olayın İki Yönünü de Görmelerini Sağlama
 • Çeşitli Canlandırma Teknikleriyle Soru Sorma, Sorgulama Becerisi Nasıl Geliştirilir?
 • Genel Değerlendirme – Sanal Sınıf (60 dk)

*İçerikler aynı kalmak suretiyle başlıklarda düzenlemeler yapılabilir.


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim en temel anlamıyla, iletişim araçlarını kullanılarak zaman ve mekandan bağımsız olarak bireylerin eğitim almalarını sağlamaktır. Artan yoğun iş temposu, erkenden hayata atılma telaşı, geçim sıkıntısı, maddi zorluklar, seyahat engeli gibi nedenlerle eğitimlerine ve kişisel gelişimlerine yeterince zaman ayıramayan bireyler için alternatif bir eğitim yöntemi olmuştur.

Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, eğitim kurumlarına ulaşma engeli olanların, mesai saatleri dışında alacakları eğitime uygun kurs bulamayan çalışan kişilerin, kişisel gelişimine zaman, mekan veya ulaşım zorluğundan dolayı vakit ayıramayan bireylerin, yada bunların dışında uzaktan eğitimi bir eğitim yöntemi olarak tercih eden kişilerin istedikleri eğitimi almalarına uzaktan eğitim kursları ile imkan sunmaktayız.

Uzaktan eğitim kurslarında eğitim materyallerine 7/24 erişilebilir ve istenildiği sayıda tekrar edilebilir. Bu yönüyle kursa katılan her bir kursiyer kendi hızında öğrenme imkanı bulmaktadır. Tartışma formları ve sanal sınıf aktiviteleri aracılığı ile eğitmenlerle ve diğer kursiyerlerle sürekli iletişim halinde olunacağı için kursiyerin kendini eğitimde yalnız hissetmesi gibi bir durum oluşmamaktadır.

Uzaktan eğitim, dünyanın her yerinde eğitim anlayışı ile bireylerin yaşam boyu eğitim sürecine büyük kolaylıklar ve olanaklar sağlamaktadır. Küreselleşen dünya içerisinde mesleki ve kişisel gelişiminizi sürekli güncel tutmak istiyorsanız uzaktan eğitim olanaklarından faydalanmamak gibi bir lüks içerisine giremeyiz. İşte bu andan itibaren Yıldız Teknik Üniversitesinde Uzaktan Eğitim platformu bilgi ve iletişim teknolojileri anlamında geniş eğitim olanaklarını siz kıymetli bireylere sunmaktadır.

Eğitim Materyalleri Nelerdir?

Uzaktan eğitim kurslarına katıldığınızda, internet üzerinden uzaktan eğitim sistemi ile eğitim materyallerine ulaşabileceğiniz adınıza tanımlanmış kullanıcı adı/şifre oluşturulur ve e-posta hesabınıza gönderilir.

Uzaktan eğitim sistemine kullanıcı adı/şifre ile giriş yapıldığında katıldığınız kursa ait ders listesi ve her dersin altında; haftalık olarak uygulamanız tavsiye edilen izlence tablosu, eğitimin temelini oluşturan ders videoları, yazılı kaynaklar (pdf, doc, ppt), tartışma formu, sanal sınıf oturumları, alıştırma soruları yada sınavlar ve ödev içerikleri yer alır.

İzlence tablosunda, her bir hafta için izlenmesi istenen video başlıkları, yapılması istenen ödevler ve sanal sınıf oturumlarının tarih/saat bilgisi yer alır.

Sanal sınıf oturumlarında, eğitmen ve kursiyerler aynı anda canlı olarak ders işleme imkanı bulurlar. Sanal sınıfta; eğitmenin ses ve kamera görüntüsü, anlık mesajlaşma bölümü ve paylaşılan sunu yada ekran paylaşımı tek bir ekranda yer alır. Eğitmen kursiyerlere söz hakkı verdiğinde ekrana kursiyerin kamera görüntüsü veya sadece sesi dahil olur. Bu sayede kursiyer kabul etmesi halinde derse sesli ve görüntülü olarak katılabilir.

Sanal sınıf oturum saatleri hafta içi mesai saatleri dışında veya hafta sonu olacak şekilde belirlenir. Sanal sınıf oturumu tamamlandıktan sonra ders boyunca yapılan bütün paylaşımlar, uzaktan eğitim sisteminde video olarak yer alır. Böylece herhangi bir sebepten dolayı sanal sınıf oturumuna katılamayan kursiyerler bu videoyu izleyerek eğitimini aksatmadan devam ettirme fırsatını bulmuş olurlar.

Tartışma formları, özellikle videolu derslerde anlaşılmayan konuların gündeme getirileceği ve cevap alınacağı bölüm konumundadır. Yine eğitmenin tavsiyeleri, ödevler hakkındaki açıklamaları bu bölümde yer alır.

Nasıl Kayıt Olurum?

Uzaktan eğitim kursuna katılmak isteyenler, aşağıda belirtilen belgeleri e-posta ile belirtilen adrese ulaştırarak kayıt yaptırabilirler. Son kayıt zamanı eğitimin başlangıcından 1 gün öncesine kadardır.

Kayıt için gerekli belgeler;

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Ödeme dekontunun kopyası (Havale veya EFT çıktısı da olabilir.)
 • Çıktısı alınıp, eksiksiz doldurulmuş başvuru formu [Başvuru formu için tıklayınız]
 • İndirim koşullarını sağlayanlar için, e-devletten alınacak belge.


İndirim Koşulları

 • YTÜ Öğrencilerine kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış öğrenci belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Gaziler ile şehit ve gazilerin 1. derece yakınlarına kurs ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. İndirimden yararlanmak için kayıt evrakları arasında E-Devlet üzerinden alınmış Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakını belgesini göndermeniz gerekmektedir.
 • Eğitimin %10 İndirimli Ücreti: 1440 TL
Banka-Hesap Bilgileri
 • Banka: 
 • Banka Hesap Adı: 
 • Banka Hesap No: 
 • IBAN No: 

*Dekontun açıklama kısmına "Online FELSEFE Kursu, Kursiyerin Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numarası" yazmayı/yazdırmayı unutmayınız. Eksik açıklama ile yapacağınız ödemeler kayıt işlemlerinizin gecikmesine sebep olabilir.

Belgeleri Ulaştırma Şekli

Belgelerinizi aşağıdaki adrese e-posta ile gönderebilirsiniz.

 • sem@yildiz.edu.tr
 • Ayrıca, 0212 383 31 45 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz.
Eğitmen

Eğitmen : Doç. Dr. Mustafa İÇEN

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.