YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.12.2016

İş Hukuku Sertifika Programı

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.12.2016
Bitiş : 18.12.2016

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

30 Saat (2,5 Hafta) Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30

Ücret:

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı
İş dünyasının en önemli konularından biri olan iş ve sosyal güvenlik hukuku konusunda uzman kişiler yetiştirmek, bu alandaki bilgi eksikliğini gidermek.
Katılım Şartları
Önlisans veya lisans mezunu, konuya ilgi duyan herkes katılabilir.
Sertifika Hakkında
Yıldız Teknik Üniversitesi ve Istanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İş Hukuku Sertifika Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü, SEM müdürü ile Istanbul Institute® yetkilisinin imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Başarı Sertifikası: Program sonunda yapılan sınavda %&70 başarı sağlamak ve %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.
Eğitim İçeriği
 • İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatına toplu bakış, 4857 sayılı İş Kanununun dayandığı temel ilkeler
 • Üçlü İş İlişkileri
  • Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi: Alt işveren uygulamasının yasal çerçevesi, Yargıtay kararları ışığında sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri
  • Geçici iş ilişkisi: Geçici iş ilişkisinin hukuki niteliği, geçici iş ilişkisinin kurulması ve sona ermesi, geçici iş ilişkisinde işverenlerin sorumlulukları, uygulama sorunları ve çözüm önerileri
  • Geçici iş ilişkisinin alt işveren ve iş aracılığıyla birlikte değerlendirilmesi, her üç ilişki türünde muhtemel uygulama sorunları
  • İşyerinin veya bir bölümünün devri, fesihle ilişkisi, uygulama sorunları ve dikkat edilecek noktalar
 • İş sözleşmesi türleri, iç yönetmelik ve işyeri uygulamasının hukuki niteliği, esnek çalışma ilişkileri
  • İş sözleşmesinden doğan karşılıklı hak ve borçlar
  • Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmeleri ayrımı, ayrımın sınırları, belirli süreli sözleşmenin yapılabileceği haller, belirli süreli sözleşmenin yapılmasında dikkat edilmesi gereken hususlar, Yargıtay kararları ile uygulama sorunları
  • Tam ve kısmi süreli iş sözleşmeleri
  • Çağrı üzerine çalışma, hukuki niteliği
  • Sözleşme yapma zorunluluğu halleri, özellikle özürlü ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu
 • Ücret ve ücrete ilişkin yeni yasal düzenlemeler
  • Ücrete ilişkin yeni Yasa hükümleri, işverenin ücretle ilgili temel yükümlülükleri
  • Ücretinin haczi, takas ve mahsubu, ücret kesme cezası
  • İşverenin ödeme aczine düşmesi ve ücretin gününde ödenmemesinin hukuki sonuçları
  • Yargıtay kararları ışığında ücrete ilişkin uygulama sorunları, ücret tespit davaları, özellikle bordronun ispat gücü
 • Çalışma ve dinlenme sürelerinin düzenlenmesi, yasa hükümleri ve yönetmelikler, uygulama sorunları
  • Günlük ve haftalık ulağan çalışma süreleri, çalışma süresinden sayılan haller
  • Denkleştirme esası, postalar halinde çalışma ve gece çalışması
  • Fazla çalışma ve fazla çalışmaya ilişkin yeni yasa hükümleri, fazla çalışmaya ilişkin uygulama sorunları
  • Telafi çalışması
 • Ücretli tatiller ve uygulama sorunları
  • Hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatillerde çalışma ve ücret
  • Yıllık ücretli izin
 • Çalışma Koşullarında esaslı Değişiklik ve İş Kanunu m. 22 uygulaması
  • İşçinin işinde ve işyerinde esaslı değişiklik kavramı, İş Kanunu m. 22 ye göre esaslı değişiklik usulü
  • iş sözleşmelerine konan esaslı değişiklik kaydının geçerliliği sorunu
  • İşçinin çalışma saatleri ve ücretinde esaslı değişiklik,
  • Kısa çalışma ve ücretsiz izin, ücretsiz iznin hukuki temeli, ücretsiz iznin sonuçları, Yargıtay kararları ışığında uygulama sorunları
  • İş Kanunu m. 22 ye göre esaslı değişiklik ve ücretsiz izne çıkarma usulü
 • İş Sözleşmesinin Feshi
  • İş sözleşmesinin feshine ilişkin genel esaslar, geçerli nedene dayanan süreli fesih ve haklı nedenle derhal fesih ayrımı
  • Süreli fesih bildirimi ve genel sonuçları, ihbar öneli, ihbar, köyüniyet ve kıdem tazminatı, kıdem tazminatı fonu tasarısı
  • İşverenin süreli fesih bildiriminin geçerli nedene dayanması zorunluluğu: İş güvencesi kavramı ve hukuki temeli
  • İş güvencesinin kapsamına girenler, otuz ve daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinin tespiti, işçinin altı aylık kıdeminin hesaplanması, iş güvencesi kapsamı dışında kalan işveren vekilleri kimlerdir?
  • İş sözleşmesinin geçerli nedenle feshinde ve haklı nedenle feshinde usul, işverenin ispat yükümlülüğü
   • Uygulama örnekleriyle fesih nedeninin açık ve kesin ularak bildirilmesi zorunluluğu
   • Davranışlar veya yeterlilik nedeniyle fesihlerde savunma alma zorunluluğu, savunma almanın zamanı ve işverenin ispat yükümlülüğü bakımından önemi
   • Fesihte eşit davranma ilkesinin (İK. m. 5) ve sendikal tazminatın uygulaması, feshin başka nedene dayandığını iddia eden işçinin ispat yükümlülüğü
  • İşçinin fesih bildirimine dava yuluyla itirazı
   • Dava usulü ve uygulama sorunları
   • Geçersiz feshin sonuçları
   • Yargıtayın fesih usulüne ve geçersiz feshin sonuçlarına ilişkin içtihadı
 • İşletme Gerekleri Nedeniyle Fesih
  • İşletme gerekleri kavramı, özellikle işyerinin reorganizasyonu ile verimlilik amacına yönelik diğer işveren kararlarında işletme gereği
  • Feshe muhatap ulacak işçinin seçimi sorunu
  • İşletme gerekleri nedeniyle feshe ilişkin ispat sorunları ve Yargıtay kararları
 • İşçinin yeterliliği(yetersizliği) ve davranışları nedeniyle fesih
  • İşçinin yetersizliği halleri
   • İşçinin hastalık vb. nedenlerle yetersizliği
   • İşçinin verim (performans) düşüklüğü, performans düşüklüğünün tespiti sorunu, performans nedeniyle feshe ilişkin ispat sorunları ve Yargıtay kararları
  • İşçinin davranışları nedeniyle fesih ve koşulları
   • İşçinin feshhe yul açan kusurlu davranışları
   • Davranışlar nedeniyle fesihte ispat sorunları ve Yargıtay kararları
  • İşçinin yetersizliği, davranışları nedeniyle fesih ile haklı nedenle fesih arasındaki ilişki, hangi durumlarda geçerli neden, hangi durumlarda haklı nedenle fesih yapılabilir?, Yargıtay kararları ışığında tartışma
 • Geçerli nedenle fesih ve haklı nedenle feshe ilişkin Yargıtay kararlarının değerlendirilmesi, somut ulaylar üzerinden uygulama sorunlarının tartışılması


Eğitmen kadrosunu görmek ve detaylı bilgi edinmek için TIKLAYINIZ - ISTANBUL INSTITUTE

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.