YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
23.11.2019

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 23.11.2019
Bitiş : 05.01.2020

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

80 saat

Ücret:

Tanımsız

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Akademik altyapısı ve şirket uygulamalarıyla İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı Sertifika Programında iş dünyasıyla, bilimi bir araya getiriyoruz.

Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri işgücü yapısını ve insan kaynağını, ülkelerinin ve bölgelerinin dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler.

Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin ürün kalitesi, diğerinin ise hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

İşte bu noktada, “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” ile amaçlanan; işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlemesi ve ücret yönetimi, İş Hukuku gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla, örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde uzmanlar yetiştirmektir.

Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Her ders uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.


Eğitimci Kadrosu:

Prof. Dr. Cavide UYARGİL

Prof. Dr. Murat DEMİRCİOĞLU

Prof. Dr. Esin CAN

Prof. Dr. Yonca GÜROL

Doç. Dr. Turhan ERKMEN

Doç. Dr. Serdar BOZKURT

Çözüm İK Yön. Ve Dan. Mer. Koor. Betül ALTINBAŞAK

İş Dünyasının Öncü Şirketlerinden Seminer Konukları ( İK Direktörü olan seminer konukları her programda değişmektedir.)


Hedef Kitle:

Şirket sahipleri, yöneticileri, yönetici adayları

Şirketlerin insan kaynakları birimlerinde çalışanlar

Personelcilikten insan kaynaklarına geçiş yapmak isteyenler

İnsan kaynaklarına ilgi duyan bu alanda uzmanlaşmak isteyen herkes


Sertifika Koşulları:

Yüzde 80 devam koşulunu sağlayan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan resmi sertifika verilecektir.

Sınav vaka uygulaması şeklindedir.


Staj İmkanı:

Sınavdan % 80 başarı sağlayan yeni mezun kişilere staj yapmaları konusunda destek verilecektir.


Program Eğitim Saatleri:


Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 –17.00 saatleri arası


Kayıt İçin Gerekli Belgeler:

Tam ve eksiksiz doldurulmuş başvuru formu

Öğrenim belgesi fotokopisi


Eğitim İçeriği:

I.İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

Değişen Yönetim Anlayışı

Yönetici ve Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?

İnsan Kaynakları Yönetimi

Temel İKY Fonksiyonları

İKY ve Yetki Türleri

İKY İşlevinin Niteliği

İK Yöneticisinin Kurmay İşlevleri

Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?

Yöneticiler İK Konusunda Bilgili Olurlarsa

Yöneticilerin İK Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri

İKY’i Etkileyen Güncel Gelişmeler

Dünyada ve Türkiye de İKY

İKY‘nin Stratejik Niteliği

İKY’de Esneklik Uygulamaları

İK Departmanın Küçülmesi

İnanç ve Varsayımlar

Yöneticilerin Rolü

İKY’de Kritik Alanlar

Vaka Örnek Olay İKY Modeli(Storey, 2001)


II.İK Yönetimine Stratejik Bakış ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi

Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve İK

Personel Yönetimi – İK Yönetimi Karşılaştırılması

Stratejik İK Yönetimi ve Klasik PY Arasındaki Farklılık

Stratejik Görevler Üstlenmiş İK Yönetimi Anlayışı

Müşteri Tatmini - Çalışan Tatmini ve İş İlişkisi

Çalışan Davranışının Oluşumu

İK’nın Yaygın Sorun Alanları

Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi

İK Yönetimin Etkinliği

İK Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

İş Analizi

Seçme Yerleştirme

Kadro Azaltma

Performans Değerlendirme

Eğitim Ve Gelişme

Kariyer Yönetimi

Ödüllendirme


III.Performans Yönetimi

Performans Değerlendirme

İK Yönetiminde Performans Değerlendirme

Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel ve Çevresel Faktörler

Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar

Performans Değerlendirmenin Amaçları

Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları

Performans Yönetim Sistemi

PYS’nin Temel Unsurları

Performans Değerlendirme Yöntemleri

Değerlendirme Hataları

Değerlendirmede Kullanılan Faktörler

Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlikler

Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi

Yetkinlik Modelinin Yararları

Yetkinliklere Dayalı İş Analizi

Hedef Nedir? Türleri

Hedef Değerlendirmeleri

Örnek Çalışma – Performans Yönetimi


IV.Kariyer Yönetimi

Kariyer Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?

Kariyer Motivasyonunun Değerleri

Kariyer Esnekliği

Kariyer Anlayışı

Kariyer Kimliği

Geleneksel Kariyer Anlayışı

Çok Yönlü Kariyer Anlayışı

Kariyer Gelişimi ve Evreleri

Yaşam Evresi Modelleri

Organizasyon Temelli Modeller

Yönelimsel Model

Kariyer Aşamaları

Örnek Çalışma: Kariyer Planlama


V.Ücret Yönetimi

Ücret Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

Ücret

Ödül

Ücret Bileşenleri

Ödül - Ücret Bileşenleri

Ücret Kavramları

Asgari Ücret

Ücret Yönetimi

Stratejik Ücret Yönetimi

Ücretlemenin Önemi

Ücret Tatmini – Motivasyon ve Performans

Ücret Yönetiminde Amaç

Ücretleme – Rekabet Avantajı

Ücret Yönetimi – İKY İşlevleri Etkileşimi

Ücret Yönetimi Sistemi

Temel Süreç ve Faaliyetler

Ücret Politikaları

Stratejiler – Ücretleme

Stratejik Ücret Politika ve Kararları

Ücret Politikaları

Ücret Yapıları

Ücret Sistemleri

Piyasa Ücret Araştırmaları

Biçimsel / Sistemli Araştırmanın Aşamaları

Ücret Araştırması

Piyasayı Tanımlama

Araştırmanın Tasarımı ve Uygulanması

Veri Toplama Yöntemleri

Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler

Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler

Verilerin Analizi / Değerlendirme

Piyasaya Göre Ücret Politikaları

Uygulama: Ücret Yönetimi - Çalışması


VI.Mülakat Teknikleri

Eleman Seçme

Eleman Çekme, Seçme Süreci, Yerleştirme

Mülakat Teknikleri

Mülakat Türleri

Yetkinlik Türleri

Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler

İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları

Mülakat Aşamaları

Mülakatta Sorulan Soru Tipleri

Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Uygulama

Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat

Örnek Mülakat Uygulaması


VII.Eğitim ve Geliştirme

Eğitimin Tanımı ve Önemi

Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları

Öğrenme

Eğitimin Amaçları

Eğitimde İzlenen İlkeler

Eğitim Politikaları

Eğitim Planlaması

Organizasyon Analizi

İş Analizi

Eğitimde Kişi – Performans Analizi

Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması

Eğitim Programının Kapsamı

Eğitim Yönetimin Seçimi

Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar

Eğitim Yöntemleri

Eğiticinin Eğitimi

Örnek Uygulama


VIII.Yönetim Ve Organizasyon

Yönetim ve Organizasyon

Yönetim Fonksiyonları

Yönetim Anlayışları

Yönetim Düşüncesinin Gelişimi

Klasik Yönetim Düşüncesi

Bürokrasi Yaklaşımı

Sistem Yaklaşımı

Durumsallık Yaklaşımı

Toplam Kalite Yönetimi

Yeni Yönetim Yaklaşımları

İşletme Fonksiyonları

Liderlik ve Liderlik Türleri

Motivasyon

Çatışma

Koordinasyon

Kontrol

Vaka: Liderlik Çalışması


IX.Davranışsal Yönetim

A.Kurum Kültürü

Kültürün İşletmeler Açısından Önemi

Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri

İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik, Sosyal, Teknik Değişimler

Kurum Kültürü

Kuvvetli ve Zayıf Kültür Ayrımı

Örgüt Kültürünü Öğrenme ve Geliştirme

Örgüt Kültürünü Yaşatma ve Öğrenme

Örgütsel Kültürün Elemanlar


B.Kurumsal Liderlik

Yönetici Kimdir?

Lider Kimdir?

Davranışsal Yaklaşım

Durumsal Yaklaşım

Liderlik Modelleri

Olgunluk Kavramı

Liderlik Tarzları

Modern Liderlik Yaklaşımları


C.Motivasyon

Temel Örgütsel Davranış

İş Motivasyonu - Temel İş Boyutları

Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı

Motivasyonda Özendirici Araçlar

Yöneticiler İçin Öneriler


D.İletişim ve Çatışma Yönetimi

İletişim Şekilleri

İletişim Süreçleri

Kendini Tanıma Penceresi

İki Kişinin İletişimi

İletişimi Engelleyici Tutumlar

Etkin İletişime Engeller

Örgütsel İletişim

Çatışma Düzeyi

Çatışmaya Taraf Olanlar

Çatışmaya Neden Olan Faktörler

Çatışma Yönetimi Stratejileri

Örnek Uygulama ve Vaka Çözümü


X.Kurumsal Organizasyon Oluşturma ve Örnek Çalışma

Şirketlerin Hedefi

Şirketler İçin Başarının Tanımı

Şirketler Neden Kurumsallaşmalıdır

Kurumsal Kimlik Oluşturma

Kurumsallaşmanın Önündeki Engeller

Kurumsallaşamamanın İşletmeye Verdiği Zararlar

Kurumsallaşmanın Ögeleri

Kurumsallaşma Sürecinde İnsan Kaynakları Departmanının Rolü

Yönetsel Açıdan Kurumsallaşma

Örgütsel Değişimin Yönetimi Süreci

Swot Analizi

Misyon - Vizyon

Hedefler

Bütçe

Vaka Çalışması – Örnek Şirket Kurulumu


XI.Uygulamalı Güncel İş Hukuku

4857 Sayılı İş Kanunu ve Kapsamı

İş Sözleşmesi ve Türleri

İşin Düzenlenmesi

İşçinin Borç ve Yükümlülükleri

İşverenin Borç ve Yükümlülükleri

İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları

İş Güvencesi

İş Yasasında Ücret

İş Yaşamında Fazla Çalışma

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Yasasında Cezai Hükümler

İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)

Toplu İş Sözleşmeleri

Sendikal Oluşumlar

Yabancıların Çalışma İzinleri

6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna yansımaları

İş Hukukunda İbra Müessesesi

İş Hukukunda Rekabet Yasağı

İş Yaşamında Güncel Bir Sorun; Mobbing

Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları Örnek Uygulamalar


XII.Seminer Konuğu

Seminerlerimize ülkemizin seçkin holding ve kurumlarının İnsan Kaynakları direktörleri ve  müdürleri katılmaktadır.

XIII.Sınav ( Vaka Çalışması ve Test Şeklindedir)


Yıldız Teknik Üniversitesi Yıldız-SEM
Merkez Yerleşim, A Blok, 2. Kat, A-210
Yıldız 34349 Beşiktaş İstanbul

 • Telefon ve Faks
  (212) 236 8570
  (212) 383 3145 - 3146 - 3147
  Faks: (212) 383 31 49
 • sem@yildiz.edu.tr
 • Yeniliklerden Haberdar ol

  Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.