YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
23.12.2023

İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı (Yüz Yüze)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 23.12.2023
Bitiş : 10.02.2024

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

78 Saat

Toplam Ücret:

10.500 TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Günümüzün son derece rekabetçi ortamında şirketlerin yönetim anlayışını farklılaştırmakta ve insan kaynağı yönetimini işletme yönetiminin stratejik unsuru haline getirmektedir. Kaynakların verimli stratejik yönetimi, başarılı bir iş biriminin hayati bir gereksinimidir. Herhangi bir iş organizasyonundaki en canlı kaynak İnsan Kaynaklarıdır (İK) Çalışanlarından en üst düzeyde optimum performans elde etmek için insan kaynaklarına yatırım yapan şirketler, varlıklarından her zaman daha yüksek getiri elde eder. Grupları yetkin bir şekilde yönetmek, yeteneği elde tutmak ve yüksek performans almak motive olmuş bir takıma yol açar ve bu da sonunda bir organizasyonun büyümesine ve karlılığına yol açar. Başarılı yönetim ve iyi liderlik, çalışan gelişimini ve çalışan katılımını teşvik eder.

Yöneticiler ve çalışan profesyoneller, kurumsal amaç ve hedeflere katkıda bulunmaya yardımcı olmak için insan kaynaklarını ustaca yönetmek için özel uzmanlık gerektirir. İnsan Kaynakları profesyonelleri tarafından işe alım sürecinden itibaren kazanılan ekonomik, fonksiyonel ve psikolojik başarılar iyi bir işveren markası yönetiminin anahtarıdır. Bu anlayışla yapılanan İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı; personel yönetimi ile insan kaynakları yönetimi arasındaki farklılıkları, insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarının stratejik rolünü, işletme yapılanmasındaki yerini, insan gücü planlamasını, iş analizlerini, seçme-yerleştirme süreçlerini, yetkinliklere dayalı mülakat yapılanmasını, performans yönetimini, iş değerlemesi ve ücret yönetimini, Yeni Nesil İnsan Kaynakları uygulamalarını, işveren markası ve iş hukuku temel alan konularını uygulama boyutuyla ele almaktadır.


Katılım Şartları:

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında kariyer yapmak isteyenler.
 • İnsan Kaynakları Yönetimine ilgi duyan ve bu alanda uzmanlaşmak isteyenler.
 • İnsan Kaynakları Uygulamalarını stratejiyle uyumlu hale getirmek, entegre etmek ve sürekli yenileyip iyileştirmek isteyen İK uzman ve yöneticileri.
 • Şirket sahipleri, yöneticileri ve yönetici adayları.


Sertifika Hakkında:

Yıldız Teknik Üniversitesi ve İstanbul Institute® tarafından gerçekleştirilen İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Eğitim Programının aşağıdaki koşulları sağlayan katılımcılarına, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ve SEM Müdürünün imzası olacak şekilde sertifika ya da katılım belgesi verilecektir.

Sertifika: Program sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla sertifika verilecektir.
Katılım Belgesi: Program sonunda yapılan sınavda başarısız olan katılımcılara, %80 devam koşulunu sağlamaları koşuluyla katılım belgesi verilecektir.

Eğitimin sonunda alacağınız belgenizi E-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebileceksiniz.


Eğitimin İçeriği:

YETENEK VE YEDEKLEME YÖNETİMİ

 • Yetenek ve Yeteneğin Diğer Kavramlarla İlişkisi
  • Yetenek Tanımı
  • Yetenek Yetkinlik İlişkisi
  • Yetenek Beceri İlişkisi
  • Yetenek Potansiyel İlişkisi
  • Yetenek Performans İlişkisi
 • Yetenek Yönetimi
  • Yetenekli Çalışanların Özellikleri
  • Yetenek Yönetiminin Oluşumuna Sebep Olan Faktörler
 • Yetenek Ve Yedekleme Yönetimi Uygulamaları
  • Potansiyel Değerlendirme
 • Kilit ve Kritik Pozisyonların Saptanması
 • Yedekleme Planlaması
 • Yetenek Yönetimi Yaklaşımları
 • Kariyer Hedefi ve Bireysel Gelişim Planı Oluşturma
 • Bireysel Gelişim Aksiyon Planları Oluşturma
 • Yönetici Değerlendirme ve Kalibrasyon Süreci
  • Çalışan Değerlendirme
  • Kilit ve Kritik Pozisyon Belirleme
  • Yedekleme Planlaması
 • Potansiyel Değerlendirme Sonucu
  • Performans-Potansiyel Matrisi (9`lu Kutu)
  • Değerlendirme Gelişim Merkezi Uygulamaları

PERFORMANS YÖNETİMİ

 • Performans Nedir?
 • Performans Tarihçesi
 • Performans Değerlendirmenin Amacı
 • Performans Değerlendirmenin yararları
 • Performans Değerlendirme ve Yönetimi arasındaki farklar
 • Performans Değerlendirme Hedefleri Nasıl olmalı
 • Swot Analizi
 • Performans Değerlendirmede Temel Unsurlar
 • Smart Hedefler
 • Yetkinlik
 • Yetkinlik Setleri
 • Performans Değerlendirme Kurguları(360,Yetknilik Bazlı, Geleneksel)
 • Performans Değerlendirmenin unsurları
 • Kurum stratejisi ,amaç ve hedefleri
 • İş analizi
 • Ölçümlemeler
 • Süreç takvimi ve akışı
 • Geri bildirim verme
 • Takdir ve ödüllendirme
 • Eğitim
 • Performans Değerlendirme Hataları

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI

 • İKY'nin Tarihsel Gelişimi
 • İKY'nin Tanımı
 • İKY'yi Etkileyen Çevresel Faktörler
 • İş Odaklı Yaklaşımlardan İnsan Odaklı Yaklaşımlara Geçiş
 • İnsan Kaynakları Biriminin Rolleri
 • Stratejik Yönetim
 • Personel Yönetimden Stratejik İKY'ye
 • Stratejik İKY personel yönetimi arasındaki farklılık
 • Yeni İK Departmanı Yapılanması ve İK Profesyonellerinin Yeni Rolleri
 • Stratejik İKY
 • İK'nın Stratejik Rolleri
 • İK Stratejileri
 • Yönetim Düzeylerine Göre Stratejiler
 • İKY'nin Stratejik Konumu
 • Rekabet Stratejileri ve İKY
 • Stratejik İK Fonksiyonları
 • İşletme Stratejisi ve İK Stratejisi
 • Kaynak Tabanlı Yaklaşım ve Stratejik İKY
 • İKY Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • Kurumsal Stratejilerin İK Uygulamaları

KAYNAĞIM İNSAN( İK ve İŞVEREN MARKASI YÖNETİMİ)

 • İşveren Markası Nedir?
 • İşveren markası tanımları( Kaynakça) geçmiş kişilerden tanımlar.
 • İş veren markasının faydaları?(Neden İşveren Markası Yaratıyoruz)
 • İşveren Markası ne işe Yarar?
 • Kurum Kültürü ve Kurumsal Kimlik
 • İşveren Markası Yönetimi Nedir
 • İşveren markası ile insan kaynakları yönetimi arasında ilişki
 • İşveren markası yönetiminde 5 temel aşama.
 • İşveren markasını güçlendiren örnekler ve sosyal platform yönetimi

ETKİLİ ORYANTASYON YÖNETİMİ

 • Oryantasyonun şirket için önemi
 • Oryantasyonun çalışan için önemi
 • Oryantasyon programı hazırlıklıları
 • Oryantasyon içerikleri oluşturma
 • Oryantasyon Programı Örnekleri
 • Oryantasyon da Oyunlaştırma
 • "Aramıza Hoşgeldiniz" Uygulamaları

ÜCRET YÖNETİMİ

 • Ücretin Tanımı
  • Taban Ödeme
  • Değişken Ödeme
  • Dolaylı Ödeme
  • Toplam Ücret
 • Ücret Yönetim Sistemi
  • Ücret Politika ve Stratejisinin Oluşturulması
  • Ücret-İş Değerleme İlişkisi
  • Ücret yönetimi -Norm Kadro İlişkisi
  • Yan Haklar
 • Yıllık İşgücü Maliyeti Planlaması (Bütçe Planlama)
 • Ücret ve İş Hukuku İlişkisi
 • Ücret ve Yan Haklar Pazar Araştırmaları
  • Ücret Belirleme
  • Ücret Teklif Dosyası Nasıl Hazırlanır? Örnek Uygulamalar ile
  • Ücret Artış Dönemleri
  • Performansın Ücrete Etkisi
  • Terfi / Görev Değişikliğinin Ücrete Etkisi
  • Ücretlerin Belirlenmesinde Sendika İlişkileri
  • Ücret Yönetimi İle İlgili Performans

İNSAN KAYNAKLARI İŞ HUKUKU EĞİTİMİ

 • İş Hukukunun Temel Kavramları
 • İş Sözleşmesi
 • İş Sözleşmesinin Türleri
 • İş Sözleşmesinin Kurulması
 • Tarafların Hakları Ve Borçları
 • Ücret
 • Çalışma Süreleri
 • Dinlenme Süreleri
 • Fazla Mesai
 • Yıllık İzin
 • Haklı Nedenle Fesih
 • İşçi Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih
 • Geçerli Nedenle Fesih
 • İşe İade Davası
 • İşe İade Davasının Sonuçları
 • Hafta Tatili
 • Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Çalışmaları
 • Kıdem Tazminatı
 • İhbar Tazminatı
 • Kötüniyet Tazminatı
 • Çıkış Kodları Ve Önemi
 • Mobbing (Psikolojik Taciz)
 • 6356 Sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmeleri Kanunu
 • Arabuluculuk
 • Kişisel Verilerin Korunması

SEÇME VE YERLESTİRME SÜRECİNDE YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT

 • Personel Temini
 • Personel Teminin İnsan Kaynakları Açısından Önemi
 • Personel Temin Kaynakları
 • Personel Temin Süreci
 • Mülakat Nedir?
 • Mülakatın Amacı ve Önemi
 • Mülakat Süreci
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakatın Gerçekleştirilmesi
 • Mülakat uygulamaları
 • KVKK acısından seçme ve yerleştirme süreci
 • Digital Dünya’da seçme ve yerleştirme süreci

İNSAN KAYNAKLARI SÜREÇLERİNDE KOÇLUK DURUŞU

 • Koçluk Nedir?
 • Koçluğun Diğer Yaklaşımlardan Farkı Nedir?
 • Koçluk İhtiyacını Doğuran Sebepler Nelerdir?
 • Koçluk Türleri Nelerdir?
 • Koçluk Süreci Nasıl Yönetilir?
 • İyi Bir Koç Olmanın Özellikleri Nelerdir?
 • Koçluğun Dünya’da ve Türkiye’de uygulamaları
 • İnsan Kaynakları Sürecinde Koçluk Duruşunun Önemi
 • İş Yaşamında En Yaygın Koçluk Model Uygulamaları

İNSAN KAYNAKLARI ANALİTİĞİ (HR ANALYTICS)

 • İK Analitiği Nedir?
 • Araştırma Stratejisi ve Öncelikleri Nasıl Belirlenir?
 • Veri Modelleme Nedir ve Nasıl Oluşturulur?
 • Analiz Modelleri ve Başarının Püf Noktaları.
 • Birlikte Deneyelim ve Birlikte Değerlendirelim.

 

Detaylı bilgi için; 

https://www.istanbulinstitute.com/egitim-detay/ytu-insan-kaynaklari-yonetimi-sertifika-programi-124

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.