YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
19.11.2016

Diş Hekimi Yardımcı Personel Sertifika Programı & Personel Sınavına Hazırlık Eğitimi

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 19.11.2016
Bitiş : 15.01.2017

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Detayları

DİŞHEKİMİ YARDIMCI PERSONEL SINAVINA HAZIRLIK EĞİTİMİ

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Diş hekimliğinde yardımcı personel hizmetinin önemi, çeşitlenen tedavi seçenekleri ve genişleyen klinik uygulama alanları ile paralel olarak artmaktadır. Ancak diş hekiminin yardımcılığını yapan personelin iş ve görev tanımı ile ilgili olarak yasal düzenlemeler oldukça yenidir ve uygulamadaki eksiklikleri henüz bilinmemektedir. Diğer taraftan kamu hastanelerinde ve özel kliniklerde yardımcı personel olarak pek çok birey istihdam edilmekte ve bu bireyler sekreterya, sterilizasyon veya cerrahi asistanlık gibi pek çok kritik alanda temel bir eğitimden geçmeksizin hizmet vermektedir. Bu çalışmanın amacı, özel sektörde hizmet veren yardımcı personelin, diş hekimliğinin çağdaş uygulamalarından olan dental implant ve biyomateryal kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerini ölçmek, ilgili konuda verilen eğitim sonrası bilgi düzeylerindeki değişimi ve eğitimle ilgili görüş ve önerilerini belirlemekti. Diş hekimi, diş hekimi asistanı ve tıbbi sekreter, ağız ve diş sağlığı alanında hizmet veren çağdaş bir kliniğin temel personelidir. Diş hekiminin yardımcı personeli, özellikle yasal düzenleme ile bir meslek dalı olarak tanınmadıkları ülkelerde sekreteryadan finansal konulara, sterilizasyondan cerrahi asistanlığa kadar pek çok farklı konuda görev ve sorumluluk alan ve genellikle bu konuların hiçbirinde temel eğitimi bulunmayan bireylerdir. Yakın döneme kadar benzer bir durumun söz konusu olduğu ülkemizde ise 26 Nisan 2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 27916 sayılı (Madde 9) 11.4.1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna eklenen 13. Maddenin ‘ı’ fıkrası ile ‘meslek yüksekokullarının ağız ve diş sağlığı programından mezun; hasta muayenesinde diş tabibine yardımcı olan, tedavi malzemelerinin hazırlanması ve kullanıma hazır halde tutulmasını sağlayan sağlık teknikeridir’ ifadesi altında ‘ağız ve diş sağlığı teknikeri’ mesleği tanımlanmış ve bu mesleğe ilişkin iş ve işlemleri yürütenlerin yetkilendirilmelerine yönelik T.C Sağlık Bakanlığı’nın organizasyonu ile eğitim ve sertifikasyon uygulaması başlatılmıştır

.dishekimibanner

Farklı ülkelerde ise diş hekimi yardımcı personelinin meslek dalı olarak tanınması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi, lisans düzeyinde eğitim verilmesi ve mesleki kurslar ile desteklenmeleri konusunda çeşitli uygulamalar benimsenmiştir ve özellikle eğitim modeli geliştirilmesi konusunda akademik düzeyde çalışmalar yapılmaktadır.Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) dental asistan doğrudan klinikte yetiştirilebilir ve çalıştırılabilir, görevi klinik uygulamalarda hazırlık ve asiste ile sınırlıdır ancak bir yıllık eğitim ve ulusal düzeyde bir sınav ile lisans alıp, bazı temel klinik uygulamaları yapabilir. Dental hijyenist ise minimum iki yıllık lisans eğitimi almış ve supragingival temizlik, ilk muayene ve kayıt, flor uygulama, fissür örtücü uygulama ve oral hijyen eğitimi verme gibi sorumlulukları alabilen profesyonel bir çalışandır. Amerikan Dental Asistan Birliği, dental asistanı ‘hasta başında diş hekimi ile çalışan, idari büroda ve laboratuvarda görev alan kişi’ olarak tanımlar ve sorumluluklarını ‘aletlerin ve operatif infeksiyonun kontrolü, aletlerin hazırlanması, hastaların oral hijyen ve post-operatif bakım konusunda bilgilendirilmesi, sarf malzeme takibi, tıbbi kayıtların tutulması, radyografi alınması ve randevuların programlanması’ olarak listeler. İngiltere ve İskoçya gibi ülkelerde ise dental hemşire olarak tanımlanan mesleğin üyeleri cerrahi müdahaleye hazırlık ve sterilizasyon gibi operatif konularda veya resepsiyon ve hasta kaydı gibi non-operatif konularda hizmet verebilir. İrlanda Ulusal Dental Hemşire Yetiştirme Programı bir dental hemşireyi ‘çağdaş diş hekimliği pratiğinde etkin düzeyde çalışacak bilgi ve beceriye sahip olan birey’ şeklinde tanımlar.Çağdaş ülkelerde özdeş bir eğitim programından geçen, yasal olarak kayıt ve güvence altında bir mesleğe sahip diş hekimi yardımcı personeli, aynı zamanda çeşitli konularda mezuniyet sonrası eğitim alarak kişisel gelişim ve kariyer planlama
olanaklarına sahiptir.Hasta ilişkileri ve resepsiyon, tıbbi ve dental kayıt yöntemleri gibi non-operatif konularda veya lokal anestezi uygulamaları, geriatrik dental hastaların bakımı, gebelik döneminde dental tedavi ve takip, sigara bıraktırmaya yönelik dental klinik uygulamaları, oral cerrahi prosedürlerde asistans, analjezi ve sedasyon teknikleri ve avülse dişlerin acil tedavisi gibi pek çok operatif konuda yardımcı personele yönelik eğitim, kurs ve seminerler verilmektedir.Ağız ve diş sağlığı hizmetinin kalitesiyle doğrudan ilişkili olan bu profesyonel iş sahasına yönelik olarak ülkemizde yasal çerçeve, lisans düzeyinde eğitim ve sertifikasyonlu eğitim programları belirlenme sürecindedir ve devam eden hizmetlere yönelik olarak aktif çalışan yardımcı personeli destekleyici eğitimlerin sayısı oldukça azdır. Bu çalışmanın amacı, özdeş bir eğitimi olmayan ve farklı iş tecrübelerine sahip özel sektör çalışanı bir grup yardımcı personel bireyin, diş hekimliğinin popüler uygulama alanlarından olan ‘dental implantlar ve biyomateryaller’ konusundaki bilgi düzeylerini ölçmek, bir günlük teorik eğitimi takiben bilgi düzeylerindeki değişimi belirlemek, bu tip eğitimler ile ilgili görüş ve önerilerini almak ve mesleki eğitimleri ile ilgili ülkemizde çağdaş bir model oluşturulabilmesine katkıda bulunmaktı.

Kimler Katılabilir

Dişhekimi asistanı olmak isteyenler
Dişhekimi Asistanlığı yapmakta olan kişiler
Ekibini eğitmek isteyen dişhekimleri

Seviye-1 =5 Yıldan Az İş Tecrübesi Olanlar 8 Haftalık Programa Katılacaktır

Seviye-2 =5 ve 5 Yıldan Fazla İş Tecrübesi Olanlar 4 Haftalık Programa Katılacaktır

Eğitimin Takvimi

Seviye-1

1.Hafta-Modül 1 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
2.Hafta-Modül 2 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
3.Hafta-Modül 3 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
4.Hafta-Modül 4 Cumartesi = 8 Saat

Seviye-2

5.Hafta-Modül 5 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
6.Hafta-Modül 6 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
7.Hafta-Modül 7 Cumartesi – Pazar = 16 Saat
8.Hafta-Modül 8 Cumartesi = 8 Saat

Programın Hedef ve Kazanımları

Programı tamamlayan öğrenciler şunları yapabilecektir:

 • İyi klinik uygulamasının temelini oluşturan etik karar unsurları ve ilkeleri ile birlikte bir diş hekimi asistanı olmak için gereken kişisel nitelikleri tartışabilecektir.
 • Diş tedavileri için hastaları hazırlayabilecektir.
 • Çeşitli türde diş tedavileri için gerekli malzeme ve araçları belirleyebilecektir.
 • Diş hekimliği aletlerini temizleyebilecek ve sterilize edebilecektir.
 • Diş hekimi ve / veya diş hijyenistine, onlara uygun ekipmanı uzatarak, bir hastanın ağzını kuru tutmak için emme hortumları kullanma, X-ışınlarını çekme, düzgün bir şekilde diş çizelgelerini belirtme ve acil durumlar ile ilgilenme gibi görevleri gerçekleştirerek yardım edebilecektir.
 • Uygun diş hijyeninin nasıl sürdürüleceğini hastalara tavsiye edebilecektir.
 • Bir diş ofiste çalışırken HIPPA gereksinimlerinin nasıl takip edileceğini açıklayabilecektir.
 • Diş ortamında hastalığın bulaşmasını önlemek için uygun teknikleri açıklayabilecektir.
 • Bir OSHA mekanını ziyaret sürecini anlatabilecektir.
 • Diş hekimi mesleğinde kullanılan değişik anestezi çeşitlerini açıklayabilecek ve tesbit edebilecektir.
 • Çeşitli kompozit restorasyon işlemleri sırasında ve kaplama, köprü, dolgu, onlay ve protez oluşturulmasında diş hekimi ve / veya diş hijyenistine yardımcı olabilecektir.
 • Uzmanlık dalı endodonti, periodontoloji, pediatrik, ortodonti, protez, ve ağız ve çene cerrahisi diş alanlarında kullanılan farklı enstrümanlar ve prosedürler belirleyebilecek ve açıklayabilecektir.
 • Randevuları zamanlayabilecek ve görebilecek, fatura kayıtları tutabilecek, sigorta taleplerini işleme koyabilecek, çalışan zaman kartlarını devam ettirebilecek, gizlilik şartlarına uyacak, ve diş yazılım kullanarak e-iddiaları oluşturabilecektir.

modül 1

Diş Hekimliği ve Diş Hekimi Asistanlığına Giriş

Bu ders size Diş Hekimliği, Diş Hekimi Asistanlığı ve diş hekimi ekibinin bir parçası olmayı tanıtacaktır.

Amaçlar:

 • Erken dönemlerden itibaren Rönesans dönemi boyunca diş hekimliğine olan erken gelişmeleri ve önemli katkıda bulunanları tesbit etmek.
 • Diş sağlığı ekibinin üyelerini belirlemek.
 • Yardımcı personel tarafından yapılabilir çeşitli görevleri listelemek.
 • Bir diş hekimi asistanı için gerekli kişisel nitelikleri açıklamak.
 • Bir diş hekimi ofisinin farklı alanlarını ve açıklayınız ve diş hekimi asistanının bu alanların her birindeki rolünü betimlemek.

Modül 2

Diş Terminoloji ve Anatomisi

Bu derste, oral kavite, dişin kısımları ve diş türleri hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

 • Diş terminolojisini doğru bir şekilde tanımlamak, telaffuz etmek ve kullanmak.
 • Ağız anatomisini bilmek ve ağız, boyun ve boğazın çeşitli bölümlerini tesbit etmek.
 • Dişin yapısını tanımlamak.
 • Dişlerin türlerini, işlevlerini, yüzeylerini ve ön veya arka dişler olarak sınıflandırılmasını isimlendirmek.


Koruyucu Diş Hekimliği ve Beslenme

Bu derste, koruyucu diş hekimliği ve diş sağlığını korumada iyi beslenmenin rolü hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

 • Koruyucu diş hekimliğinin birincil hedefini ifade etmek.
 • Diş plağı ve diştaşı ve onların diş hastalıklarına neden olan rolünü tartışmak.
 • Florür kullanımını açıklamak.
 • Bir hastaya nasıl evde bakım tekniklerini öğretileceğini açıklamak.
 • Koruyucu diş hekimliğinde beslenmenin rolünü açıklamak.

Modül 3

Çürüklerin Sınıflandırılması ve Çizelge tutma

Bu ders, diş hekimi asistanlığının bazı temel bilgilerini sunmaktadır.

Amaçlar:

 • Tıp ve diş bakımı tarihi formları üzerine sorulan soruların türlerini tesbit etmek.
 • Tıbbi durumlar ve diş tedavisindeki önemlerini listelemek.
 • Hayati belirtilerin ne olduğunu, onların nasıl alınacağını ve sonuçların nasıl kaydedileceğini açıklamak.
 • Farklı grafik-çizelge sembollerini kullanmak ve yorumlamak.
 • Üç farklı sistem kullanarak kalıcı (yetişkin) dişleri ve yaprak döken (bebek) dişleri tesbit etmek.
 • Black’in çürük sınıflandırma sistemini açıklamak.

Diş Hukuku ve Etik

Bu derste, diş hekimliği kanunları ve kuralları ve etik bir şekilde hareket etmenin ne anlamına geldiğini öğreneceksiniz.

Amaçlar:

 • Diş hukuk sistemi ve etik davranış temellerini anlatmak.
 • Malpraktisi, yanlış tedaviyi, neyin oluşturduğunu açıklamak.
 • Etik karar vermenin unsurlarını ve ilkelerini tartışmak.
 • Diş hekimliğinde etik sorunlar hakkında eleştirel düşünmek.
 • HIPAA ne olduğunu, amacını ve uyumsuzluk cezaları açıklamak.
 • Mahremiyet, gizlilik ve güvenlik arasındaki farkları açıklamak.

Diş Muayenehanesi:

Hastalar, Enstrümantasyon, Nem Kontrolü

Bu derste, tipik olarak bir diş muayenehanesinde bulunan farklı aletler ve ekipman parçaları hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

Bir diş muayenehanesinde bulunan ekipmanın önemli parçalarının kullanımını tesbit etmek ve anlamak.

Operatörün ve koltuk başında asistanın doğru oturma pozisyonunu açıklamak.

Kullanım pozisyonunda aletlerin nasıl verileceğini göstermek.

En az 10 El aletini tanımak ve görevlerini açıklamak.

Dönen aletlerin, hem yüksek hem de düşük hızlarda, önemli işlevlerini açıklamak.

Nem kontrol prosedürleri ve amacını açıklamak.

Hastalık İletim, Patoloji ve Diş Acil Durumları

Bu derste hastalığa neden olan mikroorganizmaları ve onların nasıl iletildiğini, oral patoloji, ve

diş hekimi ofisinde karşılaşılması muhtemel acil durumları çalışacaksınız.

Amaçlar:

Diş hekimliği ortamında endişe uyaran üç tip mikroorganizmayı açıklamak.

Ağız boşluğunda bulunan bakterilerin en yaygın iki sınıflandırmasını listelemek.

Oral patoloji ile ilgili birçok terimi tanımlamak.

Diş hekimi ofislerinde en yaygın acil durumları adlandırmak.

Birçok acil durumda diş ekibine yardımcı olmak.

Modül 4

Enfeksiyon Kontrolü

Enfeksiyon kontrol prosedürleri, kişisel kıyafetler, koruyucu bariyerler, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri ve bunların diş ofisinde neden çok önemli olduğu hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

Temizlik, dekontaminasyon, dezenfeksiyon, sterilizasyonu tanımlamak.

Her hastada alınması gereken Evrensel Önlemleri açıklamak.

Tedavi odasında kullanılan koruyucu bariyerleri açıklamak.

Diş hekimi ofisinde bulunan ürün ve ekipman için sterilizasyon ve / veya dezenfeksiyon için tercih edilen araçları tespit etmek.

Uygun el yıkama ve eldiven takma prosedürlerini betimlemek.

Ek Ünite Malzemeleri

Öğrenmeye yardımcı şeyler:

Gözlük

Ağız aynası

Bur örnekleri

Tahliye ipuçları örnekleri

Hava / su şırınga ucu örnekleri

Pamuk rulo örnekleri

Kauçuk baraj malzemesi numunesi

Peçete ve bib klip

Hu-Friedy Basamaklı Kurulum Kılavuzu

Diyagramlar II ve III

Örnek temizleme paketleri

Eldivenler

Maske Örneği

Modül 5

OSHA Yönetmelikleri

Bu ders işyerinde karşılaşılan kazalar ve hastalık nedeniyle çalışanların hastalık ve zayıflatmasını en aza indirmek için amaçlanan OSHA yönetmeliklerini tanıtmaktadır.

Amaçlar:

Diş hekimi ofisine ilişkin OSHA yönetmeliklerini açıklamak.

Kanla bulaşan patojenler standardını uygulamak için bir plan geliştirmek.

Enfeksiyon kontrol gereksinimlerini anlamak.

İşyeri tehlikelerinin nasıl değerlendirileceğini açıklamak.

Bir OSHA eğitim oturumunun nasıl yapılacağını tartışmak.

Kritik diş hekimi ofis koruyucu usul ve tehlike yönetimini tanımlamak.

Radyoloji 1

Bu ders radyolojiyi size tanıtacaktır.

Amaçlar:

X-ışınlarının tehlikeleri ve yararlarını listelemek.

Hücre radyosensitivitesi ve hücreler üzerinde radyasyonun etkilerini tanımlamak.

ALARA prensibini tanımlamak.

Makine tarafından üretilen üç çeşit radyasyon ve tehlikelerini listelemek.

Diş filmi boyutları, hızları, bileşenleri ve depolama tartışın.

Diş röntgen filmlerinin türlerini, her birinin çekilmesinin nedenini ve diş filmlerinin yasal yönlerini tartışmak.

Radyoloji 2

Sizin radyoloji eğitimi daha derinlemesine bir ders ile devam ediyor.

Amaçlar:

Bir kaliteli tanı radyografisinin (röntgen) özelliklerini tanımlamak.

Radyografilerde ortak hataların nasıl önleneceğini tartışmak.

Ikiye bölen açı tekniğini kullanarak radyografilerin nasıl ortaya çıkarılabileceğini açıklamak.

Ekstraoral (ağız dışı) filmleri ortaya çıkarmak için kullanılan prosedürleri açıklamak.

Radyografik sürecinde kullanılan enfeksiyon kontrol prosedürlerini tartışmak.

Radyograflar için manuel otomatik ve anlık işleme yöntemlerini tanımlamak.

Modül 6

Farmakoloji ve Anesteziyoloji

Bu ders, size temel farmakoloji ve diş hekimliği mesleğine ilişkisini tanıtacaktır.

Amaçlar:

Diş hekimliğinde ilaçların kullanımını tanımlamak.

Diş hekimi ofisinde uyuşturucu ilaçları kullanmanın yasaya uygunluğunu ve önlemlerini tartışmak.

Topikal ve lokal anestezik ajanların bileşenleri ve kullanımlarını açıklamak.

Lokal anestezi uygulanmasının farklı yöntemlerini belirtmek.

Bir anestezik şırınganın nasıl hazırlanacağını açıklamak ve kullanımdan sonra güvenli bir şekilde kaplama yöntemlerini detaylandırmak.

Nitröz oksit kullanımını tarif etmek ve onun kullanımındaki tehlikeleri ve önlemleri listelemek.

Diş Malzemeleri, Bölüm 1

Bu derste, diş malzemeleri ve restorasyonlarda nasıl kullanıldığı hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

Hem diş malzemelerini etkileyen faktörlerü hem de diş malzemelerinin özelliklerini tartışmak.

Diş çimentolarının farklı türleri arasındaki farkı ayırt etmek ve bunların kullanımını tartışmak.

Bileşenleri ve karıştırma prosedürleri dahil, diş civalı alaşımı açıklamak.

Kavite hazırlanmasının ilkelerini ve farklı kavite sınıflandırmalarını belirlemek.

Bir kalıp bandı, sabitleyici ve kamanın amacını açıklamak.

Civalı alaşım restorasyonunun tamamlanması için adımları listelemek.

Bir kompozit malzemenin ne olduğunu, kullanımını ve ayar yöntemlerini açıklamak.

Diş Malzemeleri, Bölüm 2

Bu derste, dental materyaller hakkında daha fazla bilgi öğrenmeye devam edeceksiniz.

Amaçlar:

Diş hekimi ofisinde kullanılan ölçü maddelerini karşılaştırmak.

Su / toz oranını, ayarlama zamanını, ayarlama genişlemesini ve her bir diş alçı ürününün nihai gücünü açıklamak.

İnley, alttabaka, yapışkan, doldurma kutulama ve kullanışlı mumların özellikleri ve kullanımlarını açıklamak.

Diş kalıbının nasıl yapılacağını, amacını ve kullanılan malzemeleri açıklamak.

Isırma ruhsatlandırmanın amacını açıklamak.

Genel ve ortodontik kullanımlar için bir taşın veya alçı kalıbının nasıl kırpılacağını açıklamak.

Modül 7

Diş Uzmanlık Alanları 1: Endodonti / Periodontoloji

Bu derste, endodonti ve periodontolojiyi- dişleri çevreleyen dokular ile ilgilenen diş hekimliğinin alanını ele alacağız.

Amaçlar:

Pülpit türleri ve nedenlerini ve diğer endodontik durumları açıklamak.

Endodontik koşullarını teşhis etmek için kullanılan yöntemleri sıralamak.

En yaygın endodontik aletleri tanımak.

Endodontik prosedürlerin türlerini tanımlamak.

Periodontal dokuların konumu ve önemini tanımlamak.

Periodontal hastalığın farklı şekillerini belirtmek.

İlk periodontalda dahil olan prosedürleri açıklamak.

Periodontal cerrahi aletleri tanımak.

Periodontal tedavide bakım ve plak kontrolünün önemini açıklamak.

Diş Uzmanlık Alanları 2: Pediatrik Diş Hekimliği / Ortodonti

Bu ders size Çocuk diş hekimliği ve ortodonti uzmanlık alanlarını tanıtacaktır.

Amaçlar:

Pediatrik diş hekimliğini tanımlamak.

Pediatrik diş hekimliği ofislerinde kullanılan ofis ve araçlarını açıklamak.

Pediatrik diş hekiminin ofisindeki acil durum prosedürlerini açıklamak.

Bir ortodontik uygulamada kullanılan ofis, araçlar ve usulleri belirlemek.

Diş hareketi, bantlama, sabitleyiciler ve diğer cihazların ilkelerini özetlemek.

Diş Uzmanlık Alanları 3: Protetik Diş Tedavisi / Ağız ve Çene Cerrahisi

Bu ders protetik diş tedavisi ve ağız ve çene cerrahisinin uzmanlık alanlarını size tanıtacaktır.

Amaçlar:

Bir prostodonti (takma diş) ofisinde gerçekleştirilen prosedürleri listelemek.

Ağızda kullanılan farklı cihazları tanımlamak.

Oral cerrahide yapılan prosedürleri, kullanılan aletleri ve enfeksiyon kontrolünün önemi açıklamak.

Modül 8

Diş Hekimi Ofisinde İletişim

Bu derste, size diş hekimi ofisinde bulunan iletişim unsurları tanıtılacak.

Amaçlar:

Ofise gelen halk için “İlk izlenim”in ne anlama geldiğini açıklamak.

İletişim becerileri ve problem çözme teknikleri geliştirmek.

Hastaları selamlamak için kullanılan tekniklerini açıklamak.

Başkalarıyla ilişki kurmanın sekiz düzeyini tanımlamak.

Çatışmayı çözmek için sekiz yol yöntemi belirlemek.

Diş korkularını nasıl izleneceğini ve değerlendirileceğini açıklamak.

Diş Hekimi Asistanı için İşletme Yönetimi

Bu ders yetkin bir şekilde bir diş hekimi ofisinin iş ilişkilerinin ele alınmasında size yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

Amaçlar:

Bizzat ve telefonda bir hastayı selamlamak için doğru yolu tanımlamak.

Dosyalama sistemleri türlerini adlandırmak.

Kontroller ve takip bakımı için hastaları geri arama için farklı yöntemleri özetlemek.

Alacak hesapları ve ödenecek hesaplar muhasebesi terimlerini tanımlamak.

Bir muhasebe sisteminin beş bölümünü listelemek.

Malzemeleri saklamak için üç kuralı listelemek.

Bir Profesyonel Olmak

Bu derste, hem bilgi hem de görünüşte maksimum sonuç için kendinizi hazırlamanız gereken yol yönteme ilaveten bir iş elde etmenin ayrıntıları hakkında bilgi edineceksiniz.

Amaçlar:

Bir üniformanın anahtar bileşenlerini açıklamak.

Üyesi olabileceğiniz bazı meslek kuruluşlarının listelemek.

Bir kapak mektubu ve özgeçmiş yazmak.

Profesyonel bir görünümün unsurlarını anlatmak.

Randevuları ayarlamak ve görüntülemek

Ödeme planlarını düzenlemek.

Sigorta iddialarını oluşturmak.

Bir Perio grafik oluşturmak.

İmgeleri taramak ve görüntülemek.

Hasta hesaplarını Yönetmek.

Başvuru ve Kayıt

Nihat Şahinoğlu 

pdrsaglik@gmail.com

(212) 217 33 67 ve 68

0 532 171 97 12 ve 13

DişHekimiYardımcıPersonelSınavınaHazırlıkEğitimi

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.