YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
19.10.2019

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 19.10.2019
Bitiş : 27.10.2019

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

24 Saat/ 2 Haftasonu CUMARTESİ-PAZAR 10.00-16.00

Ücret:

900 TL 

Eğitim Detayları

KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 •  2 ADET FOTOĞRAF 
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ 
 • ÖDEME DEKONTU ASLI 
 • DİPLOMA ASLI VE FOTOKOPİSİ 
 • KAYIT FORMU 

    

   EĞİTİM  A BLOK 405  NUMARALI SINIFTA YAPILACAKTIR.     
















                






BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ PROGRAMI (EĞİTİM İÇERİĞİ VE SÜRELERİ)

Program koordinatörü: Dr.ögr.üy.  Sema Aydın

Programa katılabilecek kişiler: Bilirkişilik faaliyetinin yürütülmesi ile ilgili temel, teorik ve pratik bilgileri içeren bilirkişilik temel eğitimi, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler tarafından alınır.

Eğitim şekli: Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır.

Eğitimin süresi: Temel eğitim, on sekiz saati teorik ve altı saati uygulamalı olmak üzere en az yirmi dört ders saatinden oluşur. Her bir ders saati 50 dakikadır.

Eğitim konuları: Teorik eğitim; yargılama hukukunun genel ilkeleri, bilirkişilik mevzuat hükümleri, bilirkişinin taşıması gereken nitelikler, bilirkişinin yetkileri ve yükümlülükleri, bilirkişinin uyması gereken temel ve etik ilkeler, ispat faaliyeti ve bilirkişi incelemesinin usul ve esasları, teknik konu-hukuki konu ayrımına ilişkin usul ve esaslar ile rapor yazım usul ve tekniğini kapsar. Uygulama eğitimi; UYAP Bilirkişi Bilgi Sisteminin kullanılması, katılımcıların bireysel veya heyet hâlinde sistematik teknikleri kullanma becerilerini geliştirmelerini sağlayacak örnek bir olaya ilişkin bilirkişi raporu düzenleme ile uygulama gözetimi faaliyetlerini içerir.

 • BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ MÜFREDATI
 • BÖLÜM 1
 • YARGILAMA HUKUKUNA İLİŞKİN İLKELER ve
 • İSPAT HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR (150 DAKİKA)
 • -Giriş (20 Dakika)
 • -Türk yargı teşkilatı (15 Dakika)
 • -Genel Hususlar
 • -Cumhuriyet Başsavcılıkları
 • - İlk Derece Mahkemeleri
 • - Hukuk Mahkemeleri
 • - Ceza Mahkemeleri
 • - İdare/ Vergi Mahkemeleri
 • - Üst Derece Mahkemeleri
 • -Bölge Adliye/İdare Mahkemeleri
 • -Yargıtay ve Danıştay
 • - Anayasa Mahkemesi
 • -Yargısal faaliyet içinde yer alan süjeler (15 Dakika)
 • -Hakim
 • -Savcı
 • -Avukat
 • -Noter
 • -İcra ve İflas Organları
 • -Yazı İşleri Müdürlüğü Personeli
 • - Yargılama hukukuna ilişkin temel hak ve ilkeler (50 Dakika)
 • -Adil yargılanma hakkı
 • -Taleple bağlılık ilkesi
 • -Usul ekonomisi ilkesi
 • -Taraflarca hazırlama-Re'sen araştırma ilkeleri
 • -İspat hukukuna ilişkin temel kavramlar (50 Dakika)
 • -İspat kavramı
 • -İspat yükü ve ispat hakkı
 • -İspat araçları (deliller)
 • -İspat aracı olarak bilirkişi raporu ve uzman mütalaası

BÖLÜM 2

BİLİRKİŞİNİN NİTELİKLERİ, ÖDEVLERİ VE ETİK İLKELER (300 DAKİKA)

 • -Bilirkişinin Nitelikleri (25 Dakika)
 • -Bilirkişilik kavramı
 • -Bilirkişilerin taşıması gereken nitelikler
 • -Bilirkişiliğe Başvuru, Sicil ve Listeye Kayıt (25 Dakika)
 • -Başvuru usul ve esasları
 • -Listelere kayıt şartları
 • -Başvurunun değerlendirilmesi
 • -Listelerde yer alma süresi, yeniden başvuru
 • -Bilirkişinin Yetkileri ve Ödevleri ile Etik İlkeler (100 Dakika)
 • -Bilirkişinin yetkileri ve ödevleri
 • -Bilirkişinin yetkileri
 • -Bilirkişinin ödevleri
 • -Bilirkişilik etiği
 • -Etik ilkelerin kapsamı ve etik ilkelere bağlılık
 • -Yetkinlik ve mesleki özen
 • -Dürüstlük ve tarafsızlık
 • -Bağımsızlık
 • -Saygınlık ve güven
 • -Görevi kabul yükümlülüğü
 • -Menfaat elde etme yasağı
 • -Sır saklama yükümlülüğü
 • -Bildirim yükümlülüğü
 • -Reklam yasağı
 • -Bilirkişinin Denetimi ve Sorumluluğu (150 Dakika)
 • -Bilirkişinin Denetimi
 • -Performans Değerlendirmesi
 • -Bilirkişinin disiplin sorumluluğu
 • -Uyarma
 • -Listeden geçici olarak çıkarılma
 • -Listeden kalıcı olarak çıkarılma
 • -Bilirkişilikten yasaklanma
 • -Bilirkişinin hukuki ve cezai sorumluluğu

BÖLÜM 3

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ (250 DAKİKA)

 • -Bilirkişi İncelemesine Başvuru ve İnceleme Konusu (100 Dakika)
 • -Bilirkişi incelemesinin zamanı
 • -Bilirkişi incelemesine başvurulmasında hâkim ve tarafların rolü
 • -Re'sen başvurulması
 • -Talep üzerine başvurulması
 • -Bilirkişi ücret ve giderlerinin yatırılması
 • -Bilirkişiye yöneltilecek soruların belirlenmesi
 • -Hukuki konu - teknik konu ayrımı
 • -Hukuki konularda bilirkişi görüşüne başvurulamayacağı
 • -Bilirkişinin hukuki konuda oy ve görüş bildiremeyeceği
 • -Bilirkişinin Görevlendirilmesi (50 Dakika)
 • -Görevlendirilme usulü
 • -Bilirkişinin görevden kaçınabileceği haller
 • -Bilirkişinin görevden kaçınamayacağı haller
 • -Bilirkişiliğin yasaklılığı ve reddi
 • -Bilirkişi İncelemesinin Yapılması (100 Dakika)
 • -İnceleme konusu şeylerin bilirkişiye teslimi
 • -Ön inceleme yapılması
 • -Bilirkişinin yetkileri-yetkilerin kullanılmasının usul ve esasları
 • -Uyuşmazlık konusunun incelenmesi
 • -Taraflar veya üçüncü kişilerin bilgisine başvurma
 • -Bir başka bilirkişi ile işbirliği yapma
 • -İhtiyaç duyduğu kayıt ve belgelerin temini

BÖLÜM 4

RAPOR YAZIMI USUL VE ESASLARI (200 DAKİKA)

 • -Oy ve Görüşün Sunulması (150 Dakika)
 • -Oy ve görüşün sözlü olarak sunulması
 • -Oy ve görüşün yazılı olarak sunulması
 • -Raporda kullanılması gereken dil, üslup ve yazım usulü
 • -Araştırma
 • -Yazım
 • -Doğruluğunu kontrol
 • -Raporun şekli
 • -Kapak sayfası
 • -İçindekiler
 • -Görev tanımı
 • -Bilirkişi raporundaki sonuçların dayandığı literatür, veriler ve diğer materyaller
 • -Bilirkişinin yaptığı çalışmanın ve yöntemlerin ayrıntılı olarak belirtilmesi
 • -Analiz: Bilirkişiye yöneltilen sorular ve sıra numarası altında bunlara verilen yanıtlar ve bu yanıtların gerek­çeleri
 • -Sonuç
 • -Bilirkişilerin imzası
 • -Karşı oy ve gerekçesi
 • -Maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanması­na yardımcı olan şema, kroki, fotoğraf, tablo vs.
 • -Bilirkişi Raporunun Teslim Edilmesi ve Değerlendirilmesi (50 Dakika)
 • -Bilirkişi raporunun teslimi ve taraflara tebliği
 • -Bilirkişinin dinlenilmesi ve soru yöneltilmesi
 • -Bilirkişi raporuna itiraz
 • -Bilirkişi raporunun hüküm vermeye ve denetime elverişli olmaması
 • -Ek rapor alınması
 • -Yeni bilirkişi incelemesine başvurulması
 • -Raporun hükme esas alınması
 • BÖLÜM 5
 • UYGULAMA (300 DAKİKA)
 • -UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi ve UYAP Bilirkişi Portalının Tanıtılması
 • -Örnek Olayların Sunulması
 • -İncelemelerin Gerçekleştirilmesi
 • -Sunu ve Geri Bildirim Yapılması
 • -Genel Değerlendirme
 • -Eğitim Değerlendirme Anketi

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.