YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
04.01.2020

AR-GE, TEKNOLOJİ VE İNOVASYON YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 04.01.2020
Bitiş : 09.02.2020

Eğitim Yeri :

Yıldız Teknik Üniversitesi
Yıldız, Beşiktaş, İstanbul

Eğitim Süresi :

60 saat (Cumartesi − Pazar 9:30 − 16:30)

Ücret:

2250 TL + KDV %8

YTÜ Öğrencilerine: 2000 TL + KDV %8

Eğitim Detayları


Eğitim İçeriği

DERS KODU DERS ADI

ATİY01 Ar-Ge, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi’ne Giriş

ATİY02 Düşünme ve Problem çözme Becerileri

ATİY03 Yaratıcı Düşünme ve Fikir Üretimi

ATİY04 Durum ve Problem Analizi

ATİY05 AR-Ge ve İnovasyon İhtiyaç Analizi

ATİY06 Ar-Ge Yönetim Kültürü

ATİY07 Teknoloji Yönetimi

ATİY08 İnovasyon Yönetimi

ATİY09 İnovasyon ve Ar-Ge Stratejileri İlişkisi

ATİY10 Sistematik İnovasyon Yönetimi Süreçleri

ATİY11 Açık İnovasyon Yaklaşımı

ATİY12 Ar-Ge ve Stratejik Planlama İlişkisi

ATİY13 Proje İhtiyaç Analizi ve Fikirden Uygulamaya

ATİY14 Ar-Ge Proje Fikrinin Oluşturma Yönetimi

ATİY15 Ar-Ge Organizasyon ve Görev Tanımları

ATİY16 Ar-Ge Projesi Hazırlama Yaklaşımı

ATİY17 Ar-Ge Projesi Planlama, Kontrol ve Yönetimi

ATİY18 Ar-Ge ve Kalite Odaklı Proje Yönetimi

ATİY19 Ar-Ge ve Fikri Mülkiyet

ATİY20 Ar-Ge İnsan Kaynakları Yönetimi

ATİY21 Ar-Ge Finans Analizi

ATİY22 Ar-Ge Yöntemleri

ATİY23 Ar-Ge Performans Değerlendirme ve Raporlama

ATİY24 Ar-Ge Proje Finansmanı

ATİY25 Ar-Ge Çıktılarını Ürüne Dönüştürme, Ticarileştirme ve Portföy Yönetimi

ATİY26 Ürün Tasarım ve Geliştirme Yönetimi

ATİY27 İnovatif Kurum Kültürü

ATİY28 İş Planlaması ve İş Geliştirme

ATİY29 Vaka Analizler

ATİY30 Ar-Ge Destekleri

GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

(6) Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

(1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.

PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

(1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.