İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)

 • Kapsamlı Eğitim
 • Alanında Profesyonel Akademisyenler
 • Yıldız Teknik Üniversitesi Sertifikası
Kurs Fiyatı
13.500,00₺
Ön Başvuru Yap
Sepete Git
Kursa Devam Et
Kurs Detayları
İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)
Örgün Eğitim Programı
Kalan Kontenjan
Eğitim Detayları
 • Eğitim Tarihi : 01 Haziran 2024
 • Eğitim Bitiş Tarihi : 27 Temmuz 2024
 • Ders Yeri : Online (Canlı)
 • Eğitim Süresi : 78 Saat

  Eğitimin Amacı:

  Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri işgücü yapısını ve insan kaynağını, ülkelerinin ve bölgelerinin dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler.

  Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin ürün kalitesi, diğerinin ise hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

  İşte bu noktada, “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” ile amaçlanan; işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlemesi ve ücret yönetimi, İş Hukuku gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla, örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde uzmanlar yetiştirmektir.

  Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.

  Eğitim İçeriği:

  I. İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

  • Değişen Yönetim Anlayışı
  • Yönetici ve Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Temel İKY Fonksiyonları
  • İKY ve Yetki Türleri
  • İKY İşlevinin Niteliği
  • İK Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
  • Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
  • Yöneticiler İK Konusunda Bilgili Olurlarsa
  • Yöneticilerin İK Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
  • İKY’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
  • Dünyada ve Türkiye de İKY
  • İKY‘nin Stratejik Niteliği
  • İKY’de Esneklik Uygulamaları
  • İK Departmanın Küçülmesi
  • İnanç ve Varsayımlar
  • Yöneticilerin Rolü
  • İKY’de Kritik Alanlar
  • Vaka Örnek Olay İKY Modeli(Storey,2001)

  II.İK Yönetimine Stratejik Bakış ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi

  • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve İK
  • Personel Yönetimi – İK Yönetimi Karşılaştırılması
  • Stratejik İK Yönetimi ve Klasik PY Arasındaki Farklılık
  • Stratejik Görevler Üstlenmiş İK Yönetimi Anlayışı
  • Müşteri Tatmini - Çalışan Tatmini ve İş İlişkisi
  • Çalışan Davranışının Oluşumu
  • İK’nın Yaygın Sorun Alanları
  • Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
  • İK Yönetimin Etkinliği
  • İK Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
  • İş Analizi
  • Seçme Yerleştirme
  • Kadro Azaltma
  • Performans Değerlendirme
  • Eğitim ve Gelişme
  • Kariyer Yönetimi

      *  Ödüllendirme

  Performans Yönetimi

  • Performans Değerlendirme
  • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme
  • Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel ve Çevresel Faktörler
  • Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
  • Performans Değerlendirmenin Amaçları
  • Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
  • Performans Yönetim Sistemi
  • PYS’nin Temel Unsurları
  • Performans Değerlendirme Yöntemleri
  • Değerlendirme Hataları
  • Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
  • Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlikler
  • Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Yetkinlik Modelinin Yararları
  • Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
  • Hedef Nedir? Türleri
  • Hedef Değerlendirmeleri
  • Örnek Çalışma – Performans Yönetimi

  Kariyer Yönetimi

  • Kariyer Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?
  • Kariyer Motivasyonunun Değerleri
  • Kariyer Esnekliği
  • Kariyer Anlayışı
  • Kariyer Kimliği
  • Geleneksel Kariyer Anlayışı
  • Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
  • Kariyer Gelişimi ve Evreleri
  • Yaşam Evresi Modelleri
  • Organizasyon Temelli Modeller
  • Yönetimsel Model
  • Kariyer Aşamaları
  • Örnek Çalışma: Kariyer Planlama

  Ücret Yönetimi

  • Ücret Yönetimi
  • İnsan Kaynakları Yönetimi
  • Ücret
  • Ödül
  • Ücret Bileşenleri
  • Ödül - Ücret Bileşenleri
  • Ücret Kavramları
  • Asgari Ücret
  • Ücret Yönetimi
  • Stratejik Ücret Yönetimi
  • Ücretlemenin Önemi
  • Ücret Tatmini – Motivasyon ve Performans
  • Ücret Yönetiminde Amaç
  • Ücretleme – Rekabet Avantajı
  • Ücret Yönetimi – İKY İşlevleri Etkileşimi
  • Ücret Yönetimi Sistemi
  • Temel Süreç ve Faaliyetler
  • Ücret Politikaları
  • Stratejiler –Ücretleme
  • Stratejik Ücret Politika ve Kararları
  • Ücret Politikaları
  • Ücret Yapıları
  • Ücret Sistemleri
  • Piyasa Ücret Araştırmaları
  • Biçimsel / Sistemli Araştırmanın Aşamaları
  • Ücret Araştırması
  • Piyasayı Tanımlama
  • Araştırmanın Tasarımı ve Uygulanması
  • Veri Toplama Yöntemleri
  • Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler
  • Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler
  • Verilerin Analizi /Değerlendirme
  • Piyasaya Göre Ücret Politikaları
  • Uygulama: Ücret Yönetimi - Çalışması

  Mülakat Teknikleri

  • Eleman Seçme
  • Eleman Çekme, Seçme Süreci, Yerleştirme
  • Mülakat Teknikleri
  • Mülakat Türleri
  • Yetkinlik Türleri
  • Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
  • İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
  • Mülakat Aşamaları
  • Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
  • Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

       * Uygulama

  • Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • Örnek Mülakat Uygulaması

  Eğitim ve Geliştirme

  • Eğitimin Tanımı ve Önemi
  • Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları
  • Öğrenme
  • Eğitimin Amaçları
  • Eğitimde İzlenen İlkeler
  • Eğitim Politikaları
  • Eğitim Planlaması
  • Organizasyon Analizi
  • İş Analizi
  • Eğitimde Kişi – Performans Analizi
  • Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
  • Eğitim Programının Kapsamı
  • Eğitim Yönetimin Seçimi
  • Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
  • Eğitim Yöntemleri
  • Eğiticinin Eğitimi
  • Örnek Uygulama

  Yönetim ve Organizasyon

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Yönetim Fonksiyonları
  • Yönetim Anlayışları
  • Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
  • Klasik Yönetim Düşüncesi
  • Bürokrasi Yaklaşımı
  • Sistem Yaklaşımı
  • Durumsallık Yaklaşımı
  • Toplam Kalite Yönetimi
  • Yeni Yönetim Yaklaşımları
  • İşletme Fonksiyonları
  • Liderlik ve Liderlik Türleri
  • Motivasyon
  • Çatışma
  • Koordinasyon
  • Kontrol
  • Vaka: Liderlik Çalışması

       Davranış Yönetimi

       A.Kurum Kültürü

  • Kültürün İşletmeler Açısından Önemi
  • Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri
  • İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik, Sosyal, Teknik Değişimler
  • Kurum Kültürü
  • Kuvvetli ve Zayıf Kültür Ayrımı
  • Örgüt Kültürünü Öğrenme ve Geliştirme
  • Örgüt Kültürünü Yaşatma ve Öğrenme
  • Örgütsel Kültürün Elemanlar

        B. Kurumsal Liderlik

  • Yönetici Kimdir?
  • Lider Kimdir?
  • Davranışsal Yaklaşım
  • Durumsal Yaklaşım
  • Liderlik Modelleri
  • Olgunluk Kavramı
  • Liderlik Tarzları
  • Modern Liderlik Yaklaşımları

        C. Motivasyon

  • Temel Örgütsel Davranış
  • İş Motivasyonu - Temel İş Boyutları
  • Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı
  • Motivasyonda Özendirici Araçlar
  • Yöneticiler İçin Öneriler

       D. İletişim ve Çatışma Yönetimi

  • İletişim Şekilleri
  • İletişim Süreçleri
  • Kendini Tanıma Penceresi
  • İki Kişinin İletişimi
  • İletişimi Engelleyici Tutumlar
  • Etkin İletişime Engeller
  • Örgütsel İletişim
  • Çatışma Düzeyi
  • Çatışmaya Taraf Olanlar
  • Çatışmaya Neden Olan Faktörler
  • Çatışma Yönetimi Stratejileri
  • Örnek Uygulama ve Vaka Çözümü

       E. Uygulamalı Güncel İş Hukuku

  • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Kapsamı
  • İş Sözleşmesi ve Türleri
  • İşin Düzenlenmesi
  • İşçinin Borç ve Yükümlülükleri
  • İşverenin Borç ve Yükümlülükleri
  • İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
  • İş Güvencesi
  • İş Yasasında Ücret
  • İş Yaşamında Fazla Çalışma
  • İş Sağlığı ve Güvenliği
  • İş Yasasında Cezai Hükümler
  • İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)
  • Toplu İş Sözleşmeleri
  • Sendikal Oluşumlar
  • Yabancıların Çalışma İzinleri
  • 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna yansımaları
  • İş Hukukunda İbra Müessesesi
  • İş Hukukunda Rekabet Yasağı
  • İş Yaşamında Güncel Bir Sorun; Mobbing
  • Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları Örnek Uygulamalar

  Eğitmen Kadrosu:

  Prof.Dr. Yonca GÜROL

  Prof.Dr. Serdar BOZKURT

  Prof.Dr. Esin CAN

  Prof.Dr. Yasemin BAL

  Doç.Dr. Turhan ERKMEN

  Doç.Dr. Büşra MÜCELDİLİ

  Doç.Dr. Esin ERTEMSİR

  Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ali KAPLAN

  Not: Eğitim takvimine göre eğitmenler değişiklik gösterebilir.

  Bu kursu öğrenciler nasıl değerlendirdi?

  0.00

  (Toplam 0 Değerlendirme)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  Eğitim Süreci Nasıl İşliyor?

  Eğitim süreci hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

  Sizin için uygun eğitim programını seçtikten sonra eğitime başvur butonu ile gerekli bilgileri doldurarak ön başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
  Üniversitemiz tarafından verilen eğitim için uygunluğunuz SEM tarafından onaylandıktan sonra ödeme işlemini tamamlayarak eğitim başlangıç tarihine kadar gerekli evrakları hazırlamanız gerekmektedir.(Bu evrakların listesi size eğitim danışmanınız tarafından iletilecektir.)
  Eğitimi başarıyla tamamladıktan sonra eğitim başarınıza göre katılım belgesi veya sertifikanız SEM tarafından hazırlanarak sizlere bilgi verilecektir.
  Yıldız Teknik Üniversitesichecked-mark

  Yıldız Teknik Üniversitesi

  Bilimi, Üretimi ve Girişimciliği Destekleyen Eğitim Ekosistemi

  Yıldız Teknik Üniversitesi’nin hedefi ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak öncelikle ülkemiz olmak üzere dünyadaki problemlerin çözümünde etkin rol oynayan, yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip, etik değerleri gözeten, öğrenci odaklı bir üniversite olmaktır.

  Bu Eğitimi Kurumsal Olarak Talep Et


  Yıldız Teknik Üniversitesi - SEM, geliştirdiği özgün yaklaşım ile firmanızın eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve analizinden başlayan tam kapsamlı bir danışmanlık hizmeti sunar. Eğitim beklentileriniz ve kurum ihtiyaçlarınız ile ilgili detaylı analizleri gerçekleştirir. Şirketiniz için en doğru eğitim tasarısını kurgulamaya başlar. Sağladığı örgün ve online kurumsal eğitim hizmeti ile eğitmen-firma ilişkisini profesyonel çerçevede yürütür ve en uygun eğitim çözümünün sağlanması için yüksek kalitede hizmet verir.

  13.500,00₺
  Ön Başvuru Yap
  Sepete Git
  Kursa Devam Et