YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Bizi Arayın : (0212) 236 85 70
16.09.2023

İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlığı (Akademik)

Eğitim Tarihi:

Başlangıç : 16.09.2023
Bitiş : 22.10.2023

Eğitim Yeri :

Online- Canlı Eğitim

Eğitim Süresi :

72 Saat

Toplam Ücret:

10.000TL (KDV Dahil)

Ön Kayıt Formu

Eğitim Detayları

Eğitimin Amacı:

Bildiğiniz gibi bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve varlığını devam ettirebilmesi tamamen insana yaptığı yatırımla mümkündür. Günümüzün başarılı işletmeleri işgücü yapısını ve insan kaynağını, ülkelerinin ve bölgelerinin dar özellikleri, iç pazarın denetlenebilir koşulları ile sınırlanmamakta; ortak bir dünya pazarında, her gün daha da artan rekabet koşullarıyla birlikte yaşamayı ve gelişmeyi hedeflemektedirler.

Piyasayla rekabette, önemli koşullardan birisinin ürün kalitesi, diğerinin ise hizmet kalitesi olduğunu göz önünde bulundurursak her iki boyutunda, başarılı bir şekilde tüketiciyle buluşması tamamen işini iyi yapan bir kadroyla mümkündür. Bu da ancak “doğru insanın doğru işe yerleşmesi” ve “iş tatminlerinin sağlanması” ile mümkündür. Gerçekten de rakipler arasında öne çıkabilmenin, uzun süre ve karlı yaşayabilmenin en önemli koşulu, kaliteli üretim, hizmet ve bu kaliteyi sürdüren nitelikli “insan gücü” nü yakalamaktır. Bu anlayışta da kurumlarda çok önemli görev üst yönetime ve iyi işleyen insan kaynakları departmanlarına düşmektedir.

İşte bu noktada, “İnsan Kaynakları Yönetimi Sertifika Programı” ile amaçlanan; işletmelerin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünün temini, oryantasyonu, yönetimi, verimliliği, eğitimi, kariyer planlaması, performans değerlemesi ve ücret yönetimi, İş Hukuku gibi İnsan Kaynakları uygulamalarında, bu alana gönül vermiş insan kaynakları çalışanlarına, şirket yöneticilerine ve yine bu alanda uzmanlaşmak isteyen yeni mezun gençlere bilimsel bir altyapıyla, örnek uygulamaları birleştirerek iş dünyasıyla da iş birliği içerisinde uzmanlar yetiştirmektir.

Programımız eğitimcileri özellikle akademik dünyanın insan kaynakları yönetimi alanında bilimsel çalışmalarıyla çok yakından tanınan isimleridir. Ve tüm modüller İnsan Kaynakları yüksek lisans programlarının bilimsel temeliyle hazırlanmaktadır. Uygulamalarla ve örneklerle zenginleştirilmiştir.

Eğitim İçeriği:

 • I. İnsan Kaynakları Yönetimine Giriş

 • Değişen Yönetim Anlayışı
 • Yönetici ve Lider Olarak Başarı Neye Bağlı?
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Temel İKY Fonksiyonları
 • İKY ve Yetki Türleri
 • İKY İşlevinin Niteliği
 • İK Yöneticisinin Kurmay İşlevleri
 • Etkili İnsan Kaynakları Sistemleri Nedir?
 • Yöneticiler İK Konusunda Bilgili Olurlarsa
 • Yöneticilerin İK Konusunda Başarılı Olmaları İçin Yeni Rolleri
 • İKY’i Etkileyen Güncel Gelişmeler
 • Dünyada ve Türkiye de İKY
 • İKY‘nin Stratejik Niteliği
 • İKY’de Esneklik Uygulamaları
 • İK Departmanın Küçülmesi
 • İnanç ve Varsayımlar
 • Yöneticilerin Rolü
 • İKY’de Kritik Alanlar
 • Vaka Örnek Olay İKY Modeli(Storey,2001)

    II.İK Yönetimine Stratejik Bakış ve Fonksiyonlar Arası İlişkilerin Değerlendirilmesi

 • Stratejik Hedeflerin Belirlenmesi ve İK
 • Personel Yönetimi – İK Yönetimi Karşılaştırılması
 • Stratejik İK Yönetimi ve Klasik PY Arasındaki Farklılık
 • Stratejik Görevler Üstlenmiş İK Yönetimi Anlayışı
 • Müşteri Tatmini - Çalışan Tatmini ve İş İlişkisi
 • Çalışan Davranışının Oluşumu
 • İK’nın Yaygın Sorun Alanları
 • Çalışan Tatmininin İş Sonuçlarına Etkisi
 • İK Yönetimin Etkinliği
 • İK Yönetimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
 • İş Analizi
 • Seçme Yerleştirme
 • Kadro Azaltma
 • Performans Değerlendirme
 • Eğitim Ve Gelişme
 • Kariyer Yönetimi
 • Ödüllendirme

     Performans Yönetimi

 • Performans Değerlendirme
 • İK Yönetiminde Performans Değerlendirme
 • Performans Değerlendirme Süreci İle İlgili Bazı Örgütsel ve Çevresel Faktörler
 • Performans Değerlendirme Uygulamalarındaki Genel Sorunlar
 • Performans Değerlendirmenin Amaçları
 • Performans Değerlendirmenin Kullanım Alanları
 • Performans Yönetim Sistemi
 • PYS’nin Temel Unsurları
 • Performans Değerlendirme Yöntemleri
 • Değerlendirme Hataları
 • Değerlendirmede Kullanılan Faktörler
 • Yetkinlik Kavramı ve Yetkinlikler
 • Yetkinlere Dayalı İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yetkinlik Modelinin Yararları
 • Yetkinliklere Dayalı İş Analizi
 • Hedef Nedir? Türleri
 • Hedef Değerlendirmeleri
 • Örnek Çalışma – Performans Yönetimi

  Kariyer Yönetimi

 • Kariyer Yönetimi Nedir ve Neden Önemlidir?
 • Kariyer Motivasyonunun Değerleri
 • Kariyer Esnekliği
 • Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Kimliği
 • Geleneksel Kariyer Anlayışı
 • Çok Yönlü Kariyer Anlayışı
 • Kariyer Gelişimi ve Evreleri
 • Yaşam Evresi Modelleri
 • Organizasyon Temelli Modeller
 • Yönetimsel Model
 • Kariyer Aşamaları
 • Örnek Çalışma: Kariyer Planlama

  Ücret Yönetimi

 • Ücret Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Ücret
 • Ödül
 • Ücret Bileşenleri
 • Ödül - Ücret Bileşenleri
 • Ücret Kavramları
 • Asgari Ücret
 • Ücret Yönetimi
 • Stratejik Ücret Yönetimi
 • Ücretlemenin Önemi
 • Ücret Tatmini – Motivasyon ve Performans
 • Ücret Yönetiminde Amaç
 • Ücretleme – Rekabet Avantajı
 • Ücret Yönetimi – İKY İşlevleri Etkileşimi
 • Ücret Yönetimi Sistemi
 • Temel Süreç ve Faaliyetler
 • Ücret Politikaları
 • Stratejiler –Ücretleme
 • Stratejik Ücret Politika ve Kararları
 • Ücret Politikaları
 • Ücret Yapıları
 • Ücret Sistemleri
 • Piyasa Ücret Araştırmaları
 • Biçimsel / Sistemli Araştırmanın Aşamaları
 • Ücret Araştırması
 • Piyasayı Tanımlama
 • Araştırmanın Tasarımı ve Uygulanması
 • Veri Toplama Yöntemleri
 • Ücret Araştırmasında Kullanılan Ana Terimler
 • Matematiksel / İstatistiksel Ölçüler
 • Verilerin Analizi /Değerlendirme
 • Piyasaya Göre Ücret Politikaları
 • Uygulama: Ücret Yönetimi - Çalışması

  Mülakat Teknikleri

 • Eleman Seçme
 • Eleman Çekme, Seçme Süreci, Yerleştirme
 • Mülakat Teknikleri
 • Mülakat Türleri
 • Yetkinlik Türleri
 • Adayın Değerlendirildiği Önemli Beceriler
 • İş Mülakatlarında Sıklıkla Yapılan Hataların Kaynakları
 • Mülakat Aşamaları
 • Mülakatta Sorulan Soru Tipleri
 • Mülakatta Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
 • Uygulama
 • Vaka 2. Yetkinlik Bazlı Mülakat
 • Örnek Mülakat Uygulaması

  Eğitim ve Geliştirme

 • Eğitimin Tanımı ve Önemi
 • Yetiştirme ve Geliştirme Kavramları
 • Öğrenme
 • Eğitimin Amaçları
 • Eğitimde İzlenen İlkeler
 • Eğitim Politikaları
 • Eğitim Planlaması
 • Organizasyon Analizi
 • İş Analizi
 • Eğitimde Kişi – Performans Analizi
 • Eğitim Programının Hazırlanması ve Uygulanması
 • Eğitim Programının Kapsamı
 • Eğitim Yönetimin Seçimi
 • Eğitim Sonuçlarının Ölçülmesinde İzlenecek Yollar
 • Eğitim Yöntemleri
 • Eğiticinin Eğitimi
 • Örnek Uygulama

  Yönetim Ve Organizasyon

 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yönetim Fonksiyonları
 • Yönetim Anlayışları
 • Yönetim Düşüncesinin Gelişimi
 • Klasik Yönetim Düşüncesi
 • Bürokrasi Yaklaşımı
 • Sistem Yaklaşımı
 • Durumsallık Yaklaşımı
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Yeni Yönetim Yaklaşımları
 • İşletme Fonksiyonları
 • Liderlik ve Liderlik Türleri
 • Motivasyon
 • Çatışma
 • Koordinasyon
 • Kontrol
 • Vaka: Liderlik Çalışması

     Davranış Yönetimi

 • A. Kurum Kültürü

 • Kültürün İşletmeler Açısından Önemi
 • Kültürün Yönetim Alanında Önem Kazanmasının Nedenleri
 • İşletmelerde Kültürün Önem Kazanmasına Yol Açan Ekonomik, Sosyal, Teknik Değişimler
 • Kurum Kültürü
 • Kuvvetli ve Zayıf Kültür Ayrımı
 • Örgüt Kültürünü Öğrenme ve Geliştirme
 • Örgüt Kültürünü Yaşatma ve Öğrenme
 • Örgütsel Kültürün Elemanlar

      B. Kurumsal Liderlik

 • Yönetici Kimdir?
 • Lider Kimdir?
 • Davranışsal Yaklaşım
 • Durumsal Yaklaşım
 • Liderlik Modelleri
 • Olgunluk Kavramı
 • Liderlik Tarzları
 • Modern Liderlik Yaklaşımları

      C. Motivasyon

 • Temel Örgütsel Davranış
 • İş Motivasyonu - Temel İş Boyutları
 • Motivasyonu Arttırmak İçin İşlerin Yeniden Tasarımı
 • Motivasyonda Özendirici Araçlar
 • Yöneticiler İçin Öneriler

     D. İletişim ve Çatışma Yönetimi

 • İletişim Şekilleri
 • İletişim Süreçleri
 • Kendini Tanıma Penceresi
 • İki Kişinin İletişimi
 • İletişimi Engelleyici Tutumlar
 • Etkin İletişime Engeller
 • Örgütsel İletişim
 • Çatışma Düzeyi
 • Çatışmaya Taraf Olanlar
 • Çatışmaya Neden Olan Faktörler
 • Çatışma Yönetimi Stratejileri
 • Örnek Uygulama ve Vaka Çözümü

     E. Uygulamalı Güncel İş Hukuku

 • 4857 Sayılı İş Kanunu ve Kapsamı
 • İş Sözleşmesi ve Türleri
 • İşin Düzenlenmesi
 • İşçinin Borç ve Yükümlülükleri
 • İşverenin Borç ve Yükümlülükleri
 • İş Sözleşmesinin Feshi ve Sonuçları
 • İş Güvencesi
 • İş Yasasında Ücret
 • İş Yaşamında Fazla Çalışma
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • İş Yasasında Cezai Hükümler
 • İş Yasasında Kaynaklanan Tazminatlar(Kıdem-İhbar Ve Diğerleri)
 • Toplu İş Sözleşmeleri
 • Sendikal Oluşumlar
 • Yabancıların Çalışma İzinleri
 • 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’nun İş Hukukuna yansımaları
 • İş Hukukunda İbra Müessesesi
 • İş Hukukunda Rekabet Yasağı
 • İş Yaşamında Güncel Bir Sorun; Mobbing
 • Yaşanan Sorunlar- Güncel Mahkeme Ve Yargıtay Kararları Örnek Uygulamalar

Eğitmen Kadrosu:

* Eğitim takvimine göre eğitmenler değişiklik gösterebilir.

Ön Kayıt İçin Tıklayın

Yeniliklerden Haberdar ol

Yeni eklenen eğitimlerden & size özel kampanyalardan haberdar olmak için lütfen kayıt yaptırınız.